Birthdays

Manny Vassallo

manny vassallo

VASSALLO Manny Happy 60th Birthday to my Husband Manny. Have a lovely day. Love June xx

1279 views

Messages