Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4379443

Notice effective from
19th June 2019 to 19th July 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along (1) Pentwyn Lane from its junction with The Bryn for a distance of approx 170 metres in a westerly direction (2) Bishton Rd from its junction with the access to Bryn Farm (approx. 400 metres south east of its junction with Station Rd Llanwern) to its junction with the access lane to St Cadwaladr's Church / The Old Rectory Bishton (3) Bowdens Lane from its junction with Old Chepstow Rd to its junction with Chapel Lane (4) Corn St between its junctions with Commercial St and Upper Dock St. Alternative routes will be available. The reasons for making the order are (1) to enable a new water connection to be made (2) to enable repairs to a leaking stop tap

(3) to enable the replacement of a telegraph pole(4) to enable a new chamber to be constructed and ducting to be installed. The proposed order will be operative from 30 June 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the proposed works have been completed, whichever is the earlier.It is anticipated that the works will be completed in one day at each location and on the following dates (1) 30 June 2019 (2) 16 July 2019 (3) 13

August 2019 (4) 18August 2019. Pedestrian

access will be available, emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant.

Dated: 19 June 2019

G D Price Head of Law and Regulation Civic

Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (FFYRDD AMRYWIOL CASNEWYDD) GORCHYMYN

(GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd (1) Pentwyn Lane o'i chyffordd aThe Bryn am bellter o tua 170 metr tua'r gollewin (2) Bishton Rd o'i chyffordd a mynediad i Bryn Farm (tua 400 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a Station Rd Llanwern) hyd at ei chyffordd a'r fynediad i Eglwys Sant Cadwaladr /The Old Recory Bishton (3) Bowdens Lane o'i chyffordd a Old Chepstow Rd i'w chyffordd a Chapel Lane (4) Corn St rhwng ei chyffyrdd a Commercial St a Upper Dock St. Bydd llwybrau eraill ar gael. Y rhesymau dros wneud y gorchymyn yw (1) i alluogi gwneud cysylltiad dwwr newydd (2) i alluogi atgyweiriadau i dap stop sy'n gollwng (3) i alluogi amnewid polyn telegraff (4) i alluogi adeiladu siambr newydd a gosod pibellau. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 30 Mehefin 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau mewn un diwrnod ym mhob lleoliad ac ar y ddyddiadau canlynol (1) 30 Mehefin 2019 (2) 16 Gorffennaf 2019 (3) 13 Awst 2019 (4) 18 Awst 2019. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio, bydd menediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i symud peirannu.

Dyddiedig: 19 Mehefin 2019

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y

Ganolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4379443.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices