Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS NEWPORT] (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC] ORDER 2019

Notice ID: NP4380452

Notice effective from
26th June 2019 to 26th July 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS NEWPORT] (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC] ORDER 2019

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along (1) Pentwyn Lane from its junction with The Bryn for a distance of approx 170 metres in a westerly direction (2) Bishton Rd from its junction with the access to Bryn Farm (approx. 400 metres south east of its junction with Station Rd Llanwern)to its junction with the access lane to St Cadwaladr's Church / The Old Rectory Bishton (3) Bowdens Lane from its junction with Old Chepstow Rd to its junction with Chapel Lane (4) Corn St between its junctions with Commercial St and Upper Dock St. Alternative routes will be available. The reasons for making the order are (1) to enable a new water connection to be made (2) to enable repairs to a leaking stop tap (3) to enable the replacement of a telegraph pole (4) to enable a new chamber to be constructed and ducting to be installed. The order is operative from 30 June 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in one day at each location and on the following dates (1) 30 June 2019 (2) 16 July 2019 (3) 13 August 2019 (4) 18 August 2019. Pedestrian access will be available, emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant.

Dated: 26 June 2019

G.D.Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport

NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (FFYRDD AMRYWIOL CASNEWYDD] GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO] 2019

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fely'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd (1) Pentwyn Laneo'ichyffordd a The Bryn am bellterotua 170 metrtua'r gorllewin (2) Bishton Rd o'ichyffordd a mynediad i Bryn Farm (tua 400 metr i'rde-ddwyrain o'i chyffordd a Station Rd Llanwern)hyd atei chyffordd a'r fynediad i Eglwys Sant Cadwaladr /The Old Recory Bishton (3) Bowdens Lane o'i chyffordd a Old Chepstow Rd i'w chyffordd a Chapel Lane (4) Corn St rhwng ei chyffyrdd a Commercial St a Upper Dock St. Bydd llwybrau eraill ar gael. Y rhesymau dros wneud y gorchymyn yw (1) i alluogi gwneud cysylltiad dwr newydd (2) i alluogi atgyweiriadau i dap stop sy'n gollwng (3) i alluogi amnewid polyn telegraff (4) i alluogi adeiladu siambr newydd a gosod pibellau. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 30 Mehefin 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes byddy gwaith y bwriedirei wneud wedi eigwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwyliry bydd y gwaith yn cael ei gwblhau mewn un diwrnod ym mhob lleoliad acaryddyddiadau canlynol (1) 30 Mehefin 2019 (2) 16 Gorffennaf 2019 (3) 13 Awst 2019 (4) 18Awst 2019. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio, bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i symud peiriannau.

Dyddiedig: 26 Mehefin 2019

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan

Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4380452.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices