Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (ALBANY STREET, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4380681

Notice effective from
1st July 2019 to 31st July 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (ALBANY STREET, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Albany Street - from its southwestern junction with the access road to Sainsbury's (at the Sainsbury's Access Road/Albany Street roundabout) to a point 90 metres northeast of its junction with The Turnstiles. Alternative routes will be provided. The reason for making the order is to enable the construction of a new storm sewer, new surface water sewer and new inspection chambers. The order is operative from 22 July 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 6 weeks. Pedestrian access will be maintained at all times. Emergency vehicle access will not be available. Dated: 1 July 2019

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(ALBANYSTREET,CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd §'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Albany Street - o'r gyffordd gyda'r ffordd fynediad at Sainsbury's yn y de orllewin (ar gylchfan Ffordd Fynediad Sainsbury's/Albany Street) i bwynt 90 metr i'r gogledd ddwyrain o'r gyffordd § The Turnstiles. Bydd llwybrau amgen yn cael eu darparu. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i alluogi carthffos storm newydd, carthffos dwr wyneb newydd a siambrau archwilio newydd i gael eu hadeiladu. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 22 Gorffennaf 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau mewn 6 wythnos. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy'r amser. Ni fydd mynediad ar gael i gerbydau brys. Dyddiad: 1 Gorffennaf 2019 GDPrice,PennaethyGyfraithaRheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4380681.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices