Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (COMMERCIAL STREET, NEWPORT) (NO.2) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC & TEMPORARY SUSPENSION OF ONE-WAY TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4382408

Notice effective from
29th July 2019 to 28th August 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (COMMERCIAL STREET, NEWPORT) (NO.2) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC & TEMPORARY SUSPENSION OF ONE-WAY TRAFFIC) ORDER 2019
NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to: 1) prohibit any vehicle from proceeding along Commercial Street - between its junction with Hill Street and its junction with Palmyra Place and 2) suspend Item 11 of Schedule 1 of the Newport City Council (Central Area, Newport) (One-Way Traffic) Order 2007. Alternative routes will be available. The reason for making the order is to enable the removal of redundant telecommunications equipment. The order is operative from 18 August 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 day. Pedestrian access will be maintained at all times. Emergency vehicle access will be available, albeit with a short delay to move plant.
Dated: 29 July 2019
G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(COMMERCIAL STREET,CASNEWYDD) (RHIF2) (GWAHARDD TRAFFIG AC ATAL TRAFFIG UNFFORDD
DROS DRO)2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o 1) wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Commercial Street - rhwng y gyffordd a Hill Street a'r gyffordd a Palmyra Place a 2) atal Eitem 11 Atodlen 1 The Newport City Council (Central Area, Newport) (One-Way Traffic) Order 2007. Bydd llwybrau eraill ar gael. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi gwaith i ddatgymalu offer telegyfathrebu segur. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 18 Awst 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 1 diwrnod. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy'r amser. Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i symud peiriannau.
Dyddiad: 29 Gorffennaf 2019
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan
Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4382408.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices