Search for more Public Notices in your area
GOLLEY SLATER GROUP LTD
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION

Notice ID: NP4382558

Notice effective from
31st July 2019 to 30th August 2019

torfaen 1^77^7bwroeistref county mM))Mm siroi. borough ^il^m torfaen

1

^77

^7

M))

^il^m

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN I4(I)(A) (FEL Y'l DIWYGIWYD) ST DAVID'S ROAD, CWMBRAN GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn fydd yn arwain at wahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o St David's Road/ Caradoc Road (cylchfan Morrison's) i gylchfan St David's Road/Tudor Road.

Mae'r llwybr amgen tua'r de ar hyd Caradoc Road, Glyndwr Road a St David's Road. Mae'r llwybr amgen tua'r gogledd ar hyd Tudor Road, Llywellyn Road a Caradoc Road.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn paratoi i gulhau'r ffordd i symud y safle bysiau a chreu trefn ffordd newydd o brosiect 6ed Dosbarth Torfaen (ar draws Grange Road - wedi ei chau) ac i St David's Road. Daw'r Gorchymyn arfaethedig i rym o 6.00p.m. i 6.00a.m. ddydd Sul 4 Awst 2019, ddydd Mawrth 27 Awst 2019, dydd Sul 29 Medi 2019 ac unrhyw ddyddiau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n fwy na 18 mis. Dyddiad: 31 Gorffennaf 2019 Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pWl, Torfaen, NP4 6YB

ROAD TRAFFIC REGULATION

ACT I984 SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED) ST DAVID'S ROAD, CWMBRAN

TEMPORARY PROHIBITION OF

TRAFFIC ORDER 20I9

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of St David's Road/Caradoc Road (Morrison's roundabout) to St David's Road/Tudor Road roundabout. The alternative route southbound is along Caradoc Road, Glyndwr Road and St David's Road. The alternative route northbound is along Tudor Road, Llywellyn Road and Caradoc Road. The closure is necessary to set up road narrowing for moving the bus stop and new bell mouth from the Torfaen 6th Form project, (across Grange Road -stopped up) and onto St David's Road. The Order will operate from 6.00 p.m. to 6.00 a.m. Sunday 4 August 2019, Tuesday 27 August 2019, Sunday 29 September 2019 and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Dated: 31st July 2019

Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NP4382558.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices