Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PONTYMASON LANE, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4382802

Notice effective from
12th August 2019 to 11th September 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (PONTYMASON LANE, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends, not less than 7 days from the date of this notice, to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Pontymason Lane - from its junction with Pontymason Close for a distance of 60 metres in a south-easterly direction. Alternative routes will be available. The reason for making the order is to renew a defective storm water sewer cover and frame in the carriageway. The proposed order will be operative from 31 August 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 day. Pedestrian access will be available at all times. Emergency vehicle access will be available, albeit with a short delay to move plant.

Dated: 12 August 2019 G D Price,

Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(PONTYMASON LANE, CASNEWYDD)

GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth ymarfer ei bwerau dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu gwneud gorchymyn mewn ddim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Pontymason Lane - o'i chyffordd a Pontymason Close am bellter o 60 metr i gyfeiriad y De-ddwyrain. Bydd llwybrau amgen ar gael. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw adnewyddu gorchudd a ffram carthffos dwr storm diffygiol ar y ffordd gerbydau. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 31 Awst 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 1 diwrnod. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy'r amser. Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael, er y bydd oedi byr cyn symud peiriannau.

Dyddiad: 12 Awst 2019 G D Price,

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4382802.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

South Wales Argus