Search for more Public Notices in your area
Traffic

PUBLIC NOTICE OF CONTINUATION

Notice ID: NP4382832

Notice effective from
14th August 2019 to 13th September 2019

HYSBYSIAD CYHOEDDUS O BARHAD CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 (FEL Y'I DIWYGIWYD) ADRAN 14(1)(b)

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 (FEL Y'I DIWYGIWYD) ADRAN 14(1)(b)

LLWYBRAU CYHOEDDUS RHIFAU 42, 43 RHAN), 53 A 54 YN LLANFRECHFA GRANGE, CWMBRAN GORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2018 HYSBYSIR trwy hyn fod y Gorchymyn a wnaethpwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar 7 Chwefror 2018 am gyfnod o 6 mis tan 7 Awst 2018, effaith yr hwn yw gwahardd cerddwyr a beicwyr rhag mynd ar hyd:-

Llwybr Cyhoeddus (LlC) Rhif 42 Cymuned Llanfrechfa Isaf sydd i'w gau o'i gyffordd gyda LlC Rhifau 41 a 52 ac sy'n mynd i gyfeiriad i'r gogledd-orllewin am tua 105 metr hyd at ei gyffordd a LlC Rhifau 53 a 54.

Llwybr Cyhoeddus LlC Rhif 43 Cymuned Llanfrechfa Isaf sydd i'w gau 85 metr o'i gyffordd gyda LlC Rhif 53 ac sy'n mynd i gyfeiriad dwyreiniol

am tua 85 metr hyd at ei gyffordd gyda LlC 53. LlC Rhif 53 Cymuned Llanfrechfa Isaf sydd i'w

gau un metr o'i gyffordd gyda LlC Rhifau 93 a 95 ac sy'n mynd i gyfeiriad deheuol am tua

275 metr hyd at ei gyffordd gyda LlC Rhifau 42 a 54.

LlC Rhif 54 Cymuned Llanfrechfa Isaf sydd

i'w gau tua 200 metr i'r de o Fwthyn Waun-y-Pwll ac sy'n mynd i gyfeiriad dwyreiniol am tua 120 metr at ei gyffordd gyda LlC

Rhifau 42 a 53.

wedi ei ymestyn ymhellach i barhau mewn grym gyda chymeradwyaeth Llywodraeth Cymru o 8 Awst 2019 tan ac yn cynnwys 7 Chwefror 2020 neu tan fydd y gwaith wedi ei gwblhau pa bynnag un sydd gynharaf.

Mae llwybrau amgen ar gael.

Roedd angen y Gorchymyn oherwydd y

tebygrwydd o berygl i'r cyhoedd. Dyddiwyd: 14 Awst 2019

Alison Ward Prif Weithredwr

Y Ganolfan Ddinesig Pont-y-pwl NP4 6YB

PUBLIC NOTICE OF CONTINUATION

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

(AS AMENDED) SECTION 14(1)(b) PUBLIC FOOTPATH NO'S 42, 43 PART), 53 AND 54 AT LLANFRECHFA

GRANGE CWMBRAN

TEMPORARY PROHIBITION OF

PEDESTRIANS ORDER 2018

NOTICE is hereby given that the Order made

by the County Borough Council of Torfaen on

7 February 2018 for a period of 6 months until

7 August 2018, the effect of which is to prohibitpedestrians and cyclists from proceeding along:-Public Footpath (PF) No. 42 Llanfrechfa Lower

Community is to be closed from its junction with

FP No's 41 and 52 and runs in a north westerly

direction for approximately 105 metres to its

junction with FP No's 53 and 54.

Public FP No. 43 Llanfrechfa Lower Community is to be closed 85 metres from its junction with FP No. 53 and runs in an easterly direction for

approximately 85 metres to its junction with FP 53.

PF No. 53 Llanfrechfa Lower Community is to be closed one metre from its junction with FP No's 93 and 95 and runs in a southerly direction for approximately 275 metres to its junction with FP

No's 42 and 54.

PF No. 54 Llanfrechfa Lower Community is to be

closed approximately 200 metres south of Waun-

y-Pwll Cottage and runs in an easterly direction for approximately 120 metres to its junction with FP

No's 42 and 53.

has been further extended to continue in force with the approval of the Welsh Government from

8 August 2019 until and including the 7 February 2020 or until the works are completed whichever is the sooner.Alternative routes are available.

The Order was required due to the likelihood of

danger to the public.

Dated: 14 August 2019

Alison Ward

Chief Executive

Civic Centre Pontypool NP4 6YBa

Attachments

NP4382832.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices