Search for more Public Notices in your area
DEVELOPMENT CONTROL (PLANNING & PUBLIC PROTECTION SERVICES) - TORFAEN COUNTY CO
Planning

COUNCIL Notice of intended disposal of open space land

Notice ID: NP4383080

Notice effective from
4th September 2019 to 4th October 2019

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN Hysbysiad o fwriad i gael gwared ar dir agored

Hysbysir trwy hyn yn unol ag Adran 123(2A) Deddf Llywodraeth Leol 1972 ("y Ddeddf") fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn bwriadu defnyddio'i bwerau i gael gwared trwy drwydded i Pontnewynydd AFC, y cae pel-droed yn The Ruffetts, Church Lane, Pontnewynydd, Pont-y-pwl, Torfaen y darn o dir a nodir yn yr Atodiad i'r hysbysiad hwn ac a ddangosir gydag ymyl goch ar y cynlluniau y cyfeirir atynt yn yr Atodiad. Mae'r Cyngor yn ystyried fod y darn o dir yn cynnwys neu'n ffurfio rhan o dir agored o fewn ystyr Adran 123 (2A) y Ddeddf ac mae angen iddo felly ystyried unrhyw wrthwynebiadau i'r camau arfaethedig o gael gwared a allai gael eu cyflwyno iddo.

Mae cynlluniau sy'n dangos lleoliad y darnau o dir ar gael i'w gweld yn ystod oriau swyddfa arferol yn Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, TyBlaen Torfaen, Panteg Way, Y Dafarn Newydd NP4 0LS. Dylai gwrthwynebiadau i'r cam(au) arfaethedig o gael gwared gael eu cyflwyno'n ysgrifenedig at Joanna Giatra yn y cyfeiriad uchod heb fod yn hwyrach na 5pm ar 24 Medi 2019.

Llofnodwyd: Rachel Jowitt

Prif Swyddog, Cymdogaethau, Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Dyddiad: 04.09.19

Atodiad

TORFAEN COUNTY BOROUGH

COUNCIL Notice of intended disposal of open space land

Notice is hereby given pursuant to Section 123(2A) of the Local Government Act 1972 ("the Act") that Torfaen County Borough Council intends to exercise its powers to dispose by way of a licence to Pontnewynydd AFC, the football pitch at The Ruffetts, Church Lane, Pontnewynydd, Pontypool, Torfaen the parcel of land identified in the Schedule to this notice and shown edged red on the plans referred to in the Schedule. The Council consider that the parcel of land consist or form part of an open space within the meaning of Section 123 (2A) of the Act and is therefore required to consider any objections to the proposed disposals which may be made to it.

Plans showing the location of the parcels of land are available for inspection during normal office hours at Torfaen County Borough Council Offices, Ty Blaen Torfaen, Panteg Way, New Inn NP4 0LS. Objections to the intended disposal (s) must be made in writing and addressed to Joanna Giatra at the above address by no later than 5pm on 24 September 2019.

Signed: Rachel Jowitt

Chief Officer, Neighbourhoods, Planning and Public Protection

Date: 04.09.19

Schedule

Disgrifiad o'r Tir

Cyfeirnod Cynllun

The Ruffetts, Church Lane, Pontnewynydd, Pont-y-pwl

21096

Land Description

Plan Reference

The Ruffetts, Church Lane, Pontnewynydd, Pontypool

21096

Attachments

NP4383080.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

South Wales Argus