Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (HILL STREET, NEWPORT) & (MILLBROOK LANE, LLANVACHES, CALDICOT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4383250

Notice effective from
9th September 2019 to 9th October 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (HILL STREET, NEWPORT) & (MILLBROOK LANE, LLANVACHES, CALDICOT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends, not less than 7 days from the date of this notice, to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along (a) Hill Street - from its junction with Talbot Lane to its junction with Victoria Place, (an alternative route will be available westbound via Stow Hill, Charles Street and Talbot Lane and eastbound via Commercial Street, Palmyra Place and Park Square) and (b) Millbrook Lane, Llanvaches, Caldicot - from its junction with Trostrey Lane in a north westerly direction to the junction access with the property known as Red House, (an alternative route will be available via Millbrook Lane, Usk Road and Trostrey Lane). The reason for making the order is to enable the replacement of BT telegraph poles. The proposed order will be operative from 22 September 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the closures will be in effect at (a) for 1 day from 22 September 2019 and (b) for 3 days (between 09:30hrs and 15:30hrs) from 23 October 2019. Pedestrian and emergency vehicle access will be available at all times.

Dated: 9 September 2019

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (HILL

STREET, NEWPORT) & (MILLBROOK LANE, LLANVACHES, CALDICOT) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth ymarfer ei bwerau dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu gwneud gorchymyn mewn ddim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, a fydd §'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd (a) Hill Street - o'i chyffordd gyda Talbot Lane i'r gyffordd § Victoria Place, (bydd llwybr amgen ar gael tua'r gorllewin drwy Stow Hill, Charles Street a Talbot Lane a tua'r dwyrain drwy Commercial Street, Palmyra Place a Park Square) a (b) Millbrook Lane, Llanvaches, Caldicot - o'i chyffordd gyda Trostrey Lane i gyfeiriad gogledd-orllewin i fynedfa'r gyffordd §'r eiddo o'r enw Red House, (bydd llwybr amgen ar gael drwy Millbrook Lane, Usk Road a Trostrey Lane). Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i alluogi amnewid polion BT telegraff. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 22 September 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir y bydd yn ofynnol i'r gorchymyn ar (a) am 1 diwrnod o 22 Medi 2019 ac ar (b) am 3 diwrnod (rhwng 09:30 awr a 15:30 awr) o 23 Hydref 2019. Bydd modd i gerddwyr a cherbydau brys ddefnyddio'r ffordd ar bob adeg.

Dyddiad: 9 Medi 2019

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4383250.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices