Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, RIDGEWAYAREA, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4383295

Notice effective from
9th September 2019 to 9th October 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, RIDGEWAYAREA, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019
NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends, not less than 7 days from the date of this notice, to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along:
(a) Nant Coch Drive - from its junction with the B4591 Risca Road for a distance of approx. 5 metres in a northerly direction. An alternative route will be available via B4591 Risca Road (eastbound), Redbrook Road and Enville Road or B4591 Risca Road (westbound), Ridgeway and Enville Road.

(b) Melbourne Way - from its junction with the B4591 Risca Road in a southerly direction to its junction with Glasllwch Lane. An alternative route will be available via B4591 Risca Road (westbound) and Western Avenue.

(c) Ridgeway - southbound approach only to its junction with the B4591 Risca Road in a north easterly direction for approx. 8 metres. The northbound side of the carriageway will remain open. An alternative route will be available via Redbrook Road and the B4591 Risca Road (westbound).

(d) Western Avenue - at its junction with the B4591 Risca Road in a southerly direction for approx. 10 metres. An alternative route will be available via the B4591 Risca Road (eastbound) and Melbourne Way. The reason for making the order is to enable gas mains replacement. The proposed order will be operative from 16September 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the closures will be in effect at (a) for approx. 3 weeks from 16 September 2019; (b) and (c) for approx. 5 weeks from 7 October 2019; and (d) for approx. 3 weeks from 11 November 2019. Pedestrian access will be maintained at all times. Access to emergency vehicles will be available at (a) Nant Coch Drive, (c) Ridgeway and (d) Western Avenue. Owing to multiple excavations in the junction at Melbourne Way/B4591 Risca Road, emergency vehicle access will not be available at this location. Emergency access will be westbound via B4591 Risca Road, Western Avenue onto Melbourne Way. Dated: 9 September 2019

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (HEOLYDD
AMRYWIOL, ARDAL RIDGEWAY, NEWPORT) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth ymarfer ei bwerau dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu gwneud gorchymyn mewn ddim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd:
(a) Nant Coch Drive - o'i chyffordd a B4591 Risca Road am bellter o tua 5 metr i gyfeiriad y gogledd. Bydd llwybr amgen ar gael drwy B4591 Risca Road (tua r dwyrain), Redbrook Road a Enville Road neu B4591 Risca Road (tua r gorllewin), Ridegway a Enville Road.

(b) Melbourne Way - o'i chyffordd a B4591 Risca Road i gyfeiriad y de hyd at ei chyffordd a Glasllwch Lane. Bydd llwybr amgen ar gael drwy B4591 Risca Road (tua'r gorllewin) a Western Avenue.

(c) Ridgeway - tua r de yn unig, hyd at ei chyffordd a B4591 Risca Road i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain am bellter o tua 8 metr. Bydd ochr y ffordd tua'r gogledd yn aros ar agor. Bydd llwybr amgen ar gael drwy Redbrook Road a B4591 Risca Road (tua r gorllewin).

(d) Western Avenue - ar ei chyffordd a B4591 Risca Road i gyfeiriad y de am tua 10 metr. Bydd llwybr amgen ar gael drwy B4591 Risca Road (tua r dwyrain) a Melbourne Way.

Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i alluogi amnewid prif bibellau nwy. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 16 September 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir bydd y gorchymyn yn weithredol am (a) tua 3 wythnos o 16 Medi 2019, (b) a (c) am tua 5 wythnos o 7 Hydref 2019 a (d) am tua 3 wythnos o 11 Tachwedd 2019. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy'r amser. Bydd mynediad i gerbydau mewn argyfwng ar gael am (a) Nant Coch Drive, (c) Ridgeway a (d) Western Avenue. Ni fydd mynediad i gerbydau brys ar gael ar y cyffordd rhwng Melbourne Way a B4591 Rhisga Road gan fydd cloddio lluosog yn y lleoliad hwn. Bydd mynediad brys tua r gorllewin drwy B4591 Rhisca Road, Western Avenue i Melbourne Way.
Dyddiad: 9 Medi 2019
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,
Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4383295.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices