Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Conwv (B5106 Conwav Road. Dolaarroa 20mph Speed Limit) Order 2019

Notice ID: NWA1347542

Notice effective from
12th September 2019 to 12th October 2019

Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv fB5106 Conwav Road. Dolaarroa - Terfvn Cvflvmder 20mval 2019
Ar 9 Medi 2019 gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy'r Gorchymyn a enwir uchod dan Adran 84(1) a (2) Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984 i wahardd unrhyw un rhag gyrru unrhyw gerbyd modur ar gyflymder sydd dros 20 milltir yr awr ar hyd y darn hwnnw o ffordd a nodwyd yn yr Atodlen isod.
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn, a ddaw i rym ar 23 Medi 2019, ynghyd a chopi o fap sy'n dangos y darn o ffordd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt, yn swyddfeydd Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU, yn ystod oriau swyddfa arferol.
Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a gynhwysirynddo, ary sail nad yw'n dod ofewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd, mewn perthynas a'r Gorchymyn, ag rhyw amod o'r Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaed dan y ddeddf, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys i'r perwyl hwn o fewn chwe wythnos i ddyddiad y Rhybudd hwn. Atodlen
The County Borough of Conwv (B5106 Conwav Road. Dolaarroa 20mph Speed Limit) Order 2019
On 9 September 2019 the Conwy County Borough Council made the above-named Order under Section 84(1) and (2) of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect of which will prohibit any person from driving any motor vehicle at a speed exceeding 20 miles per hour in the length of road specified in the Schedule below.
A copy of the Order, which will come into operation on 23 September 2019 and a map showing the length of road to which the Order relates may be examined at the offices of the of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy during normal opening/ office hours.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from the date of this Notice apply to the High Court for this purpose.
Schedule
B5106
Conway Road Dolgarrog
O bwynt 30 metr i'r de o'i chyffordd a Ffordd Bryn Siriol am bellter o 310 metr tua'r gogledd.
B5106
Conway
Road
Dolgarrog
From a point 30 metres south of its junction with Ffordd Bryn Siriol for a distance of 310 metres in a northerly direction
Dyddiedig: 11 Medi 2019 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
Dated: 11 September 2019
Delyth E Jones
Head of Law and Governance

Attachments

NWA1347542.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices