Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (CARDIFF ROAD, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4383442

Notice effective from
23rd September 2019 to 23rd October 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (CARDIFF ROAD, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Cardiff Road - from its junction with Commercial Street in a south westerly direction for approximately 16m (section between the two splitter islands only). Alternative routes will be available via Commercial Road, George Street and Lower Dock Street. The reason for making the order is to enable the replacement of a manhole roof, frame and cover. The order is operative from 30 September 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 3 weeks. Pedestrian access will be available at all times. Emergency vehicle access will not be available for the duration of these works.

Dated: 23 September 2019

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (CARDIFF ROAD, CASNEWYDD)

GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Cardiff Road - o'i chyffordd a Commercial Street am bellter o tua 16 metr i gyfeiriad y de-orllewin (y rhan rhwng y ddwy ynysoedd hollti yn unig). Bydd llwybrau amgen ar gael drwy Commercial Road, George Street a Lower Dock Street. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi gwaith i amnewid to, ffram a chlawr twll archwilio. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 30 Medi 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 3 wythnos. Bydd mynediad i gerddwyryn cael ei gynnal trwy'r amser. Ni fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael tra bo'r gwaith yn cael ei wneud.

Dyddiad: 23 Medi 2019

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4383442.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices