Search for more Public Notices in your area
General

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT I984 SECTION I4(I)(A) AS AMENDED CHAPEL ROAD, PONTYPOOL

Notice ID: NP4383619

Notice effective from
9th October 2019 to 8th November 2019

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN I4(I)(A) (FEL Y'I DIWYGIWYD) CHAPEL ROAD, PONT-Y-PWL GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2019
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer eu pwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, llai na saith niwrnod ar 6l dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag mynd ar hyd rhan o Chapel Road, Pont-y-pwl.
Y llwybr amgen yw ar hyd Chapel Road, Pentrepiod Road, A4043 Osborne Road, Estate Road, Chapel Road ac yr un peth o'r cyfeiriad arall. Mae angen cau'r ffordd er mwyn gosod tap stopio dwr mewn argyfwng.
Daw'r Gorchymyn arfaethedig i rym o 06.00 ddydd Sadwrn 19 Hydref 2019 tan 24.00 ddydd Mercher 23 Hydref 2019 ac unrhyw ddyddiau eraill yr ystyr eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n fwy na 18 mis.
Dyddiwyd: 9fed Hydref 2019
Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan
Ddinesig, Pont-y-pWl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT I984 SECTION I4(I)(A) AS AMENDED CHAPEL ROAD, PONTYPOOL
TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 20I9
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Chapel Road, Pontypool.
The alternative route is along Chapel Road, Pentrepiod Road, A4043 Osborne Road, Estate Road, Chapel Road and vice versa.
The closure is necessary to fit an emergency stop tap.
The proposed Order will operate from 06.00 hours Saturday 19th October 2019 to 24.00 hours on Wednesday 23rd October 2019 and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: 9th October 2019
Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NP4383619.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices