Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF CONFIRMATION OF PUBLIC PATH ORDER TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 Section 257

Notice ID: NP4383768

Notice effective from
15th October 2019 to 14th November 2019

NOTICE OF CONFIRMATION OF PUBLIC PATH ORDER
TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 Section 257
NEWPORT CITY COUNCIL
PUBLIC FOOTPATHS Nos. 397/9. 397/3 and 397/10, LLANWERN
On 15th October 2019, Newport City Council confirmed the above Order. The effect of the Order as confirmed is to divert the public footpaths running from Point A on Cot Hill (GR ST 36583 88483) in a generally southerly direction to Point C (GR ST 36395 88403) and to Point D (GR ST 36564 88267) to two new lines running from Point E (GR ST 36458 88543) and from Point P (GR ST 36666 88411) both terminating at Point C, as shown on the Order Map. A copy of the Order as confirmed and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Law & Regulation Department, Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR from 9.00 am to 4.00pm from Monday to Friday. Copies of the Order and Map may be bought there at the price of Two Pounds. The Order comes into force on 15th October 2019 but if a person aggrieved by the Order desires to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the above Act, or on the ground that any requirement of that Act or any regulation made under it has not been complied with in relation to the confirmation of the Order, he or she may apply to the High Court for any of these purposes under section 287 of the Town and Country Planning Act 1990 within six weeks from the date on which notice is first published as required by paragraph 7 of Schedule 14 to that Act.
Dated: 15th October 2019 G D Price
Head of Law and Regulation Newport City Council Civic Centre
Newport, South Wales NP20 4UR
HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN LLWYBR CYHOEDDUS
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 ADRAN 257
LLWYBR CYHOEDDUS RHIFAU 397/9. 397/3 A 397/10. LLANWERN
Cafodd y Gorchymyn a enwir uchod ei gadarnhau gan Cyngor Dinas Casnewydd ar 15 Hydref 2019.
Effaith y Gorchymyn yw dargyfeirio'r llwybrau cyhoeddus sy'n mynd o Bwynt A ar Cot Hill (GR ST 36583 88483) tua'r de i Bwynt C (GR ST 36395 88403) ac i Bwynt D (GR ST 36564 88267) at ddwy linell newydd sy'n mynd o Bwynt
E (GR ST 36458 88543) ac o Bwynt P (GR ST
36666 88411) y ddau yn dod i ben ym Mhwynt C, fel y nodir ar y Map Gorchymyn.
Maecopi o'r Gorchymyn a map y Gorchymyn ar gael a gellir eu gweld am ddim yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd rhwng 9am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gellir prynu cop'iau o'r Gorchymynau a'r mapiau yno am bris o £2.
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 15 Hydref 2019, ond os bydd person a dramgwyddir gan y Gorchymyn sy'n dymuno cwestiynu ei ddilysrwydd neu unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau'r Ddeddf, neu ar y sail bod unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf nad ydynt yn cydymffurfio a hwy mewn perthynas a'r Gorchymyn, gall ef neu hi o dan adran 287 i'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref o fewn chwe wythnos i'r dyddiad y cyhoeddir yr hysbysiad hwn fel sy'n ofynnol gan baragraff 7 o Atodlen 14 i'r Ddeddf wneud cais i'r Uchel Lys.
Dyddiedig ddydd 15 Hydref 2019
Gareth Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Cyngor Dinas Casnewydd Canolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4383768.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices