Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (CORPORATION ROAD, NEWPORT) & (ST VINCENT ROAD, NEWPORT)

Notice ID: NP4383792

Notice effective from
21st October 2019 to 20th November 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (CORPORATION ROAD, NEWPORT) & (ST VINCENT ROAD, NEWPORT)

(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC & TEMPORARY PROHIBITION OF RIGHT TURNS) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends, not less than 7 days from the date of this notice, to make an order the effect of which will be (1) to prohibit any vehicle from proceeding along Corporation Road, southbound entry from its junction with B4237 Chepstow Road for a distance of approximately 75 metresin asouth easterlydirection (thenorthbound side of the carriageway will remain open), and (2) to prohibit any vehicle from turning right exiting St Vincent Road onto Corporation Road. The alternative route will be via Clarence Place, Rodney Road and Grafton Road. The reason for making the order is to enable the replacement of a manhole cover and frame. The proposed order will be operative from 6 November 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 day after 6:30pm. Pedestrian access will be available at all times. Emergency vehicle access will not be available for the duration of these works.

Dated: 21 October 2019

G D Price, Head of Law and Regulation,

Civic Centre, Newport, NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (CORPORATION ROAD, CASNEWYDD) & (ST VINCENT ROAD, CASNEWYDD) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO & GWAHARDD DROS DRO DROI I'R DDE) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth ymarfer ei bwerau dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu gwneud gorchymyn mewn ddim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, a fydd a'r effaith o (1) wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Corporation Road, tua'r de yn unig o'i chyffordd a B4237 Chepstow Road am bellter o tua 75 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain (bydd ochr y ffordd tua'r gogledd yn aros ar agor), a (2) gwahardd unrhyw gerbyd rhag troi i ' r dde gan adael St Vincent Road i Corporation Road. Bydd y llwybr arall drwy Clarence Place, Rodney Road a Grafton Road. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn galluogi'r gwaith o ailosod gorchudd a ffram twll archwilio. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 6 Tachwedd 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 1 diwrnod ar 6l 6.30pm. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy r amser. Ni fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael tra bo r gwaith yn cael ei wneud.

Dyddiad: 21 Hydref 2019

G D Price, Pennaeth yGyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4383792.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices