Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (HIGH STREET, CAERLEON, NEWPORT) (NO.2) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) & (MILL STREET / CASTLE STREET /

Notice ID: NP4383785

Notice effective from
21st October 2019 to 20th November 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (HIGH STREET, CAERLEON, NEWPORT) (NO.2) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) & (MILL STREET / CASTLE STREET /

HIGH STREET, CAERLEON, NEWPORT) (TEMPORARY SUSPENSION OF

ONE-WAY TRAFFIC) ORDER 2019

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be (1) to prohibit any vehicle from proceeding along High Street, Caerleon from the northeast kerb line of its junction with Castle Lane for a distance of 95m in a south easterly direction; (2) to suspend the existing one way order on Mill Street /Castle Street/ High Street. The alternative route will be via Castle Street, Mill Street, Broadwalk, Lodge Road, High Street and the B4236. The reason for making the order is to enable the safe replacement of a manhole cover and frame. The proposed order will be operative from 6 November 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the proposed works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 day after 6.30pm. Pedestrian access will be available; emergency vehicle access will be available with a short delay to plate over excavation.

Dated: 21 October 2019 G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (HIGH STREET, CAERLEON,

CASNEWYDD) (RHIF 2) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) & (MILL STREET/ CASTLE STREET / HIGH STREET, CAERLEON, CASNEWYDD) (ATAL DROS DRO O ORCHYMYN TRAFFIG UN FFORDD) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth ymarfer ei bwerau dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu gwneud gorchymyn mewn ddim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, a fydd a'r effaith o (1) wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd High St, Caerleon o gwrbyn gogledd-ddwyrain y gyffordd a Castle Lane am bellter 95 metr i gyfeiriad y de ddwyrain; (2) atal y gorchymyn un ffordd presennol ar Mill Street/Castle Street/ High Street. Bydd y llwybr amgen drwy Castle Street, Mill Street, Broadwalk, Lodge Road, High Street a y B4236. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn galluogi'r gwaith o ailosod gorchudd a ffram twll archwilio yn ddiogel. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 6 Tachwedd 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau

0 fewn 1 diwrnod ar 6l 6.30pm. Bydd mynediad1 gerddwyr yn cael ei gynnal trwy'r amser. Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gydag oedi byr i blatio dros gloddio.Dyddiedig: 21 Hydref 2019

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4383785.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices