Search for more Public Notices in your area
Golley Slater Group Ltd
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION

Notice ID: NP4383803

Notice effective from
23rd October 2019 to 22nd November 2019

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN I4(I)(A) (FEL Y'l DIWYGIWYD) STONEY ROAD, GARNDIFFAITH GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2019
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer eu pwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, llai na saith niwrnod ar 6l dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag mynd ar hyd rhan o Stoney Road o'rgyffordd ag eiddo Derwan, i'rgyffordd a Harpers Road.
Y llwybr amgen fydd ar hyd Stoney Road, Harpers Road, Viaduct Road, Stoney Road a'r un fath o'r cyfeiriad arall.
Mae angen cau'rffordd i drwsio carthffos.
Daw'r Gorchymyn arfaethedig i rym o 08.30, ddydd
Llun 4 Tachwedd 2019 i 16:30, ddydd Gwener 8
Tachwedd 2019 ac unrhyw ddiwrnodau eraill yr
ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad
ywn hwy na 18 mis.
Dyddiad: 23rd Hydref 2019
Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan
Ddinesig, Pont-y-pWl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION
ACT I984 SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)
STONEY ROAD, GARNDIFFAITH TEMPORARY PROHIBITION OF
TRAFFIC ORDER 20I9
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit anytraffic from proceeding along a section of Stoney Road from the junction with the property Derwan, to the junction with Harpers Road. The alternative route is along Stoney Road, Harpers Road, Viaduct Road, Stoney Road and vice versa.
The closure is necessary to repair a sewer. The proposed Order will operate from 08.30 hours Monday 4th November 2019 to 16:30 hours Friday 8th November 2019 and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: 23rd October 2019
Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre,
Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NP4383803.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices