Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (HIGH STREET,

Notice ID: NP4383858

Notice effective from
28th October 2019 to 27th November 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (HIGH STREET,
CAERLEON, NEWPORT) (NO.2) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) & (MILL STREET / CASTLE STREET / HIGH
STREET, CAERLEON, NEWPORT) (TEMPORARY SUSPENSION OF ONE-WAY TRAFFIC) ORDER 2019
NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is (1) to prohibit any vehicle from proceeding along High Street, Caerleon from the northeast kerb line of its junction with Castle Lane for a distance of 95m in a south easterly direction; (2) to suspend the existing one way order on Mill Street / Castle Street/ High Street. The alternative route will be via Castle Street, Mill Street, Broadwalk, Lodge Road, High Street and the B4236. The reason for making the order is to enable the safe replacement of a manhole cover and frame. The order is operative from 6 November 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which itis proposed to carryouthavebeen completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 day after 6:30pm. Pedestrian access will be available; emergency vehicle access will be available with a short delay to plate over excavation.
Dated: 28 October 2019
G D Price, Head of Law and Regulation, Civic
Centre, Newport, NP20 4UR
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (HIGH STREET, CAERLEON, CASNEWYDD) (RHIF 2) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) & (MILL STREET /CASTLE STREET /HIGH
STREET, CAERLEON, CASNEWYDD) (ATAL DROS DRO O ORCHYMYN TRAFFIG UN FFORDD) 2019
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o (1) wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd High St, Caerleon o gwrbyn gogledd-ddwyrain y gyffordd a Castle Lane am bellter 95 metr i gyfeiriad y de ddwyrain; (2) atal y gorchymyn un ffordd presennol ar Mill Street/Castle Street/High Street. Bydd y llwybr amgen drwy Castle
Street, Mill Street, Broadwalk, Lodge Road, High
Street a yB4236. Yrheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn galluogi r gwaith o ailosod gorchudd a ffram twll archwilio yn ddiogel. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 6 Tachwedd 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 1 diwrnod ar 6l 6:30pm. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy r amser. Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gydag oedi byr i blatio dros gloddio.
Dyddiad: 28 Hydref 2019
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4383858.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices