Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (CORPORATION ROAD, NEWPORT) & (ST VINCENT ROAD, NEWPORT)

Notice ID: NP4383863

Notice effective from
28th October 2019 to 27th November 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (CORPORATION ROAD, NEWPORT) & (ST VINCENT ROAD, NEWPORT)
(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC & TEMPORARY PROHIBITION OF RIGHT TURNS) ORDER 2019
NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is (1) to prohibit any vehicle from proceeding along Corporation Road from its junction with B4237 Chepstow Road for a distance of approximately 75 metres in a south easterly direction. (the northbound side of the carriageway will remain open), and (2) to prohibit any vehicle from turning right exiting St Vincent Road onto Corporation Road. The alternative route will be via Clarence Place, Rodney Road and Grafton Road. The reason for making the order is to enable the replacement of a manhole cover and frame. The order is operative from 6 November 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 day after 6:30pm. Pedestrian access will be available at all times. Emergency vehicle access will not be available for the duration of these works. Dated: 28 October 2019
G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(CORPORATION ROAD, CASNEWYDD) & (ST VINCENT ROAD, CASNEWYDD)
(GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO & GWAHARDD
DROS DRO DROI I'R DDE) 2019
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o (1) wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Corporation Road - o'i chyffordd a B4237 Chepstow Road am bellter o tua 75 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain, (bydd ochr y ffordd tua'r gogledd yn aros ar agor), a (2) gwahardd unrhyw gerbyd rhag troi i'r dde gan adael St Vincent Road i Corporation Road. Bydd y llwybr arall drwy Clarence Place, Rodney Road a Grafton Road. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn galluogi'r gwaith o ailosod gorchudd a ffram twll archwilio. Bydd ygorchymyn yn weithredol o 6 Tachwedd 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 1 diwrnod ar 6l 6:30pm. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy'r amser. Ni fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael tra bo'r gwaith yn cael ei wneud.
Dyddiad: 28 Hydref 2019
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan
Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4383863.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices