Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (RECTORY ROAD, LLANVACHES, NEWPORT)

Notice ID: NP4383868

Notice effective from
28th October 2019 to 27th November 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (RECTORY ROAD, LLANVACHES, NEWPORT)
(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019
NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends, not less than 7 days from the date of this notice, to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Rectory Road, Llanvaches - from the southeast kerb line of the junction with Tabernacle Road for a distance of approx. 45 metres in an easterly direction. Alternative routes will be available via Tabernacle Road, Windmill Road, Llanvair Discoed to the A48, Pike Road to Rectory Road and vice versa. The reason for making the order is to enable a service alteration to the underground/overhead supply to Ty Maen. The proposed order will be operative from 18 November 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 3 days. The closed length of road will be reopened each evening. Pedestrian access will be maintained at all times. Emergency vehicle access will be quickly made available, albeit with a short delay for plating over excavations.
Dated: 28 October 2019
G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(RECTORY ROAD, LLANVACHES, CASNEWYDD)
GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth ymarfer ei bwerau dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu gwneud gorchymyn mewn ddim llai na 7 diwrnod
0 ddyddiad yr hysbysiad hwn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd RectoryRoad, Llanvaches - o gwrbyn de-ddwyrain y gyffordd a Tabernacle Road am bellter tua 45 metr i gyfeiriad y dwyrain. Bydd ffyrdd amgen drwy Tabernacle Road, Windmill Road, Llanvair Discoed i'r A48, Pike Road i Rectory Road ac i'r gwrthwyneb. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi gwneud addasiadau i'r cyflenwad tanddaearol/uwchben

y dwyrain. Bydd ffyrdd amgen drwy Tabernacle Road, Windmill Road, Llanvair Discoed i'r A48, Pike Road i Rectory Road ac i'r gwrthwyneb. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi gwneud
1 Ty Maen. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 18 Tachwedd 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 3 diwrnod. Caiff y rhan o'r ffordd a gaeir ei hail-agor bob nos. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy'r amser. Bydd mynediad i gerbydau brys yn cael ei ddarparu'n gyflym gydag oedi byr i blatio dros gloddio.

Dyddiad: 28 Hydref 2019
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4383868.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices