Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (DEVON PLACE, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC

Notice ID: NP4383861

Notice effective from
28th October 2019 to 27th November 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (DEVON PLACE, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019
NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends, not less than 7 days from the date of this notice, to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Devon Place for its entire length. Alternative routes will be available via B4591, Clytha Park Road, Fields Road and vice versa. The reason for making the order is to enable the safe replacement of a manhole cover and frame. The proposed order will be operative from 14 November 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 day and will take place after 18:00hrs. Pedestrian access will be available at all times and access for residents will be maintained. Emergency vehicle access will be made quickly available; plating over of excavations may be required.
Dated: 28 October 2019
G D Price, Head of Law and Regulation,
Civic Centre, Newport, NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (DEVON PLACE, CASNEWYDD)
GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth ymarfer ei bwerau dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu gwneud gorchymyn mewn ddim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Devon Place. Bydd llwybrau eraill ar gael drwy'r B4591, Clytha Park Road, Fields Road ac i'r gwrthwyneb. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn galluogi'r gwaith o ailosod gorchudd a ffram twll archwilio yn ddiogel. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 14 Tachwedd 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y caiff y gwaith ei gwblhau mewn 1 diwrnod a'i wneud ar 6l 18:00 o'r gloch. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael ar bob adeg a bydd mynediad i breswylwyr yn cael ei chynnal. Bydd mynediad i gerbydau brys yn cael ei ddarparu'n gyflym gydag oedi byr i blatio dros gloddio.
Dyddiad: 28 Hydref 2019
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4383861.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices