Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS GORCHYMYN CYNGOR DINAS

Notice ID: NP4383877

Notice effective from
28th October 2019 to 27th November 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS GORCHYMYN CYNGOR DINAS
ROADS, NEWPORT) (NO. 6) (TEMPORARY CASNEWYDD (HEOLYDD AMRYWIOL,
PROHIBITION OF TRAFFIC, TEMPORARY CASNEWYDD) (RHIF 6) (GWAHARDD
PROHIBITION OF RIGHT TURNS & TRAFFIG DROS DRO, GWAHARDD
TEMPORARY SUSPENSION OF ONE-WAY TROADAU I'R DDE &ATAL GORCHYMYN
TRAFFIC ORDER) ORDER 2019 TRAFFIG UNFFORDD) 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd
in exercise of its powers under the Road Traffic wrth ymarfer ei bwerau dan y Ddeddf Rheoleiddio
Regulation Act 1984 (as amended) intends, not less Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu,
than 7 days from the date of this notice, to make mewn dim llai na 7 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad
an order the effect of which will be: (1) to prohibit hwn, gwneud gorchymyn a fydd yn gwneud y
any vehicle from proceeding along the lengths of canlynol: (1) gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd
roads set out in Schedule 1 to this notice; (2) to ar hyd y darnau o ffyrdd a bennir yn Atodlen 1 i'r
prohibit right turns at the roads shown in Schedule hysbysiad hwn; (2) gwahardd troi i'r dde ar y ffyrdd
2 to this notice; (3) to suspend the one-way a ddangosiryn Atodlen 2 i'r hysbysiad hwn; (3) i atal
traffic order on College Crescent and Broadwalk, y gorchymyn traffig unffordd ar College Crescent a
Caerleon. Alternative routes will be provided. The Broadwalk, Caerleon. Bydd llwybrau amgen yn cael
reason for making the order is to enable resurfacing eu darparu. Y rheswm dros wneud y gorchymyn
and related engineering works to be undertaken yw i alluogi gwaith gosod wyneb newydd a gwaith
safely. The proposed order will be operative from peirianyddol cysylltiedig i gael ei wneud yn ddiogel.
18 November 2019 and will continue in force for Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 18
a period not exceeding 18 months or until the Tachwedd 2019 a bydd yn parhau mewn grym am
works which it is proposed to carry out have been gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith
completed, whichever is the earlier. It is anticipated arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd
that the closures will be in effect for approx. 1 week gynharaf. Disgwylir y bydd y cau yn weithredol am
at each site, between the hours of 6pm to 7am. tua 1 wythnos ar bob safle, rhwng 18:00 awr a 07:00
The closed length of road will be re-opened each awr. Bydd y darn o ffordd sydd wedi'i gau yn cael
morning following the hours of night-time working. ei ail-agor bob bore yn dilyn oriau gweithio yn ystod
Pedestrian and emergency vehicle access will be y nos. Bydd modd i gerddwyr a cherbydau brys
available at all times. Access and egress will be ddefnyddio'r ffordd ar bob adeg. Bydd mynediad
available for residents. ac egress ar gael i breswylwyr.

Dated: 28 October 2019 Dyddiad: 28 Hydref 2019
G D Price, Head of Law and Regulation, Civic G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,
Centre, Newport, NP20 4UR Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

SCHEDULE 1 ATODLEN1
(a) Pillmawr Road from its junction with Malpas (a) Pillmawr Road o'i chyffordd gyda Malpas I Road in a north easterly direction for approx. Road i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain am tua 165 metres. 165 metr.
I

(b) Bettws Lane from its junction with Malpas (b) Bettws Lane o'i chyffordd gyda Malpas Road i'r Road to its junction with Moxon Road. gyffordd a Moxon Road.

(c) Russell Drive at its traffic signal junction with (c) Russell Drive wrth ei chyffordd goleuadau Malpas Road, its exit points from Malpas Road traffig a Malpas Road, ei phwyntiau ymadael o onto Russell Drive and its entry point from Malpas Road i Russell Drive a'i bwynt mynediad Russell Drive onto Malpas Road for approx. o Russell Drive i Malpas Road am tua 20 metr i 20 metres in a south westerly direction. gyfeiriad y de-orllewin.

(d) Almond Drive from its junction with Malpas (d) Almond Drive o'i chyffordd gyda Malpas Road Road to its junction with Wavell Drive. i'r gyffordd a Wavell Drive.

(e) Bolt Street for its entire length from its junction (e) Bolt Street am ei hyd cyfan o'i chyffordd gyda with Commercial Road and Frederick Street. Commercial Road a Frederick Street.

(f) * A48 Cardiff Road from its traffic signalised (f) * Yr A48 Cardiff Road o'i chyffordd goleuadau I junction with Pencarn Way, in a south westerly traffig a Pencarn Way, i gyfeiriad y de-orllewin | direction for approx. 1km. am tua 1km.

I

(g) * A48 Cardiff Road Roundabout at Celtic (g) * YrA48 Cardiff Road cylchfan wrth Celtic Lakes, | Lakes, for its entire circulatory carriageway. ar gyfer ei cherbytffordd gylchredol gyfan.

(h) * Link road between Lakeside Drive Roundabout (h) * Ffordd gyswllt rhwng Lakeside Drive chylchfan I and the A48 Cardiff Road Roundabout at Celtic a A48 Cardiff Road chylchfan wrth Celtic Lakes, | Lakes, for its entire length between roundabouts. am ei hyd cyfan rhwng cylchfannau.

I

(i) * Celtic Way from its roundabout junction with (i) * Celtic Way o'i cyffordd cylchfan a A48 | the A48 Cardiff Road Roundabout, in a south Cardiff Road, i gyfeiriad y de-ddwyrain am easterly direction for approx. 610 metres, to its tua 610 metr, i'w cyffordd cylchfan a Duffryn | roundabout junction with Duffryn Lane. Lane. * The closures at (f) to (i) above will take place * Bydd y cau a ddangosir yn (f) i (i) uchod yn at the same time. digwydd ar yr un pryd.

(j) Farnaby Close for its entire length, from its (j) Farnaby Close am ei hyd cyfan o'i chyffordd
junction with Ringland Circle. (There is no a Ringland Circle. (Nid oes llwybr amgen ar
alternative route but access and egress will be gael ond bydd mynediad ac egress ar gael i
available for residents and emergency services). breswylwyr a'r gwasanaethau brys).

(k) Ponthir Road / Station Road from its junction (k) Ponthir Road / Station Road o'i chyffordd a I

I
with The Brades for an approx. distance of The Brades am bellter o tua 450 metr i gyfeiriad
450 metres in a southerly direction. y de.

(l) Hendre Farm Drive from its junction with (l) Hendre Farm Drive o'i chyffordd gyda
Broadwood Close to its junction with Sterndale Broadwood Close i'r gyffordd a Sterndale
Bennett Road. Bennett Road.

(m) Hendre Farm Drive from its junction with Sterndale (m) Hendre Farm Drive o'i chyffordd gyda Sterndale |
Bennett Road to its junction with Dawson Close Bennett Road i'r gyffordd a Dawson Close

SCHEDULE 2 - PROHIBITED RIGHT TURNS
ATODLEN 2 - DIM TROI I'R DDE

From To O I

Malpas Road Llanover Close Malpas Road Llanover Close
Llanover Close Malpas Road Llanover Close Malpas Road
Malpas Road Bettws Lane Malpas Road Bettws Lane
(southbound) (i'r de)
Bettws Lane Malpas Road (southbound) Bettws Lane Malpas Road (i'r de)
Malpas Road Almond Drive Malpas Road Almond Drive
Almond Drive Malpas Road Almond Drive Malpas Road

Attachments

NP4383877.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices