Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)(A) (AS AMENDED) STONEY ROAD, GARNDIFFAITH TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2019

Notice ID: NP4383804

Notice effective from
30th October 2019 to 29th November 2019

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG
FFYRDD 1984
ADRAN 14(1)(A) (FEL Y’I
DIWYGIWYD)
STONEY ROAD, GARNDIFFAITH
GORCHYMYN GWAHARDD
TRAFFIG DROS DRO 2019
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref
Sirol Torfaen, wrth arfer ei bwerau o dan Ddeddf
Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 (fel y’i diwygiwyd),
wedi gwneud Gorchymyn effaith yr hwn fydd
gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o
Stoney Road o’i gyffordd â’r eiddo Derwan hyd at ei
gyffordd â Harpers Road.
Y llwybr amgen fydd ar hyd Stoney Road, Harpers
Road, Viaduct Road, Stoney Road a’r un fath o’r
cyfeiriad arall.
Mae angen cau’r ffordd i drwsio carthffos.
Daw’r Gorchymyn arfaethedig i rym o 08.30, ddydd
Llun 4 Tachwedd 2019 i 16:30, ddydd Gwener 8
Tachwedd 2019 ac unrhyw ddiwrnodau eraill yr
ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad
yw’n hwy na 18 mis.
Dyddiad: 30th Hydref 2019
Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan
Ddinesig, Pont-y-pwˆ l, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)(A) (AS AMENDED) STONEY ROAD, GARNDIFFAITH TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2019
NOTICE is hereby given that the County Borough
Council of Torfaen in exercise of their powers under
the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended)
have made an Order the effect of which will be to
prohibit any traffic from proceeding along a section
of Stoney Road from the junction with the property
Derwan to the junction with Harpers Road.
The alternative route is along Stoney Road,
Harpers Road, Viaduct Road, Stoney Road and
vice versa.
The closure is necessary to repair a sewer.
The Order will operate from 08.30 hours Monday
4th November 2019 to 16:30 hours Friday 8th
November 2019 and any other days deemed
necessary within a period not exceeding 18
months.
Dated: 30th October 2019
Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre,
Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NP4383804.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices