Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, NEWPORT) (NO. 6) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC, TEMPORARY

Notice ID: NP4383951

Notice effective from
4th November 2019 to 4th December 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, NEWPORT) (NO. 6) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC, TEMPORARY

PROHIBITION OF RIGHT TURNS & TEMPORARY SUSPENSION OF ONE-WAY TRAFFIC ORDER) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is: (1) to prohibit

any vehicle from proceeding along the lengths

of roads set out in Schedule 1 to this notice; (2) to prohibit right turns at the roads shown in Schedule 2 to this notice; (3) to suspend the one-way traffic order on College Crescent and Broadwalk, Caerleon. Alternative routes will be provided. The reason for making the order is to

enable resurfacing and related engineering works to be undertaken safely. The order is operative

from 18 November 2019 and will continue in

force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the closures will be in effect for approx. 1 week at each site, between the hours of

6pm to 7am. The closed length of road will be re-

opened each morning following the hours of night-

time working. Pedestrian and emergency vehicle

access will be available at all times. Access and egress will be available for residents.

Dated: 4 November 2019

G D Price, Head of Law and Regulation,

Civic Centre, Newport, NP20 4UR

SCHEDULE 1

a) Pillmawr Road from its junction with MalpasRoad in a north easterly direction for approx.

165 metres.

b) Bettws Lane from its junction with Malpas Road to its junction with Moxon Road.c) Russell Drive at its traffic signal junction with Malpas Road, its exit points from Malpas Roadonto Russell Drive and its entry point from Russell Drive onto Malpas Road for approx. 20 metres in a south westerly direction.

d) Almond Drive from its junction with MalpasRoad to its junction with Wavell Drive.

e) Bolt Street for its entire length from its junction with Commercial Road and Frederick Street.f) *A48 Cardiff Road from its traffic signalisedjunction with Pencarn Way, in a south westerly direction for approx. 1km.

g) *A48 Cardiff Road Roundabout at CelticLakes, for its entire circulatory carriageway.

h) *Link road between Lakeside Drive Roundabout and the A48 Cardiff Road Roundabout at Celtic Lakes, for its entire length between roundabouts.i) *Celtic Way from its roundabout junction with the A48 Cardiff Road Roundabout, in a southeasterly direction for approx. 610 metres, to

its roundabout junction with Duffryn Lane.

* The closures at (f) to (i) above will take place

at the same time. j) Farnaby Close for its entire length, from its junction with Ringland Circle. (There is no alternative route but access and egress will be available for residents and emergency services).

k) Ponthir Road / Station Road from its junction

with The Brades for an approx. distance of

450 metres in a southerly direction.

l) Hendre Farm Drive from its junction withBroadwood Close to its junction withSterndale Bennett Road.

m) Hendre Farm Drive from its junction withSterndale Bennett Road to its junction withDawson Close

SCHEDULE 2 - PROHIBITED RIGHT TURNS From ToMalpas Road Llanover CloseLlanover Close Malpas RoadMalpas Road (southbound) Bettws Lane

Bettws Lane

Bettws Lane Malpas Road (southbound)Malpas Road Almond DriveAlmond Drive Malpas RoadGORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (HEOLYDD AMRYWIOL, CASNEWYDD) (RHIF 6) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO, GWAHARDD TROADAU I'R DDE & ATAL GORCHYMYN TRAFFIG UNFFORDD) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o: (1) gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y darnau

0 ffyrdd a bennir yn Atodlen 1 i'r hysbysiad hwn; (2) gwahardd troi i'r dde ar y ffyrdd a ddangosir yn Atodlen 2 i'r hysbysiad hwn; (3) i atal y gorchymyn traffig unffordd ar College Crescent a Broadwalk, Caerleon. Bydd llwybrau amgen yn cael eu darparu. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i alluogi gwaith gosod wyneb newydd a gwaith peirianyddol cysylltiedig i gael ei wneud yn ddiogel. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 18 Tachwedd 2019 abydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy

na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir y

bydd y cau yn weithredol am tua 1 wythnos ar bob

safle, rhwng 18:00 awr a 07:00 awr. Bydd y darn o ffordd sydd wedi'i gau yn cael ei ail-agor bob bore

yn dilyn oriau gweithio yn ystod y nos. Bydd modd

1 gerddwyr a cherbydau brys ddefnyddio'r ffordd ar bob adeg. Bydd mynediad ac allanfa ar gael i breswylwyr.Dyddiad: 4 Tachwedd 2019

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,

Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

ATODLEN 1

a) Pillmawr Road o'i chyffordd gyda MalpasRoad i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain am tua 165 metr.

b) Bettws Lane o'i chyffordd gyda Malpas Road i'r gyffordd a Moxon Road.c) Russell Drive wrth ei chyffordd goleuadautraffig a Malpas Road, ei phwyntiau ymadael

o Malpas Road i Russell Drive a'i bwynt mynediad o Russell Drive i Malpas Road am tua 20 metr i gyfeiriad y de-orllewin.

d) Almond Drive o'i chyffordd gyda MalpasRoad i'r gyffordd a Wavell Drive.

e) Bolt Street am ei hyd cyfan o'i chyffordd gyda Commercial Road a Frederick Street.f) *Yr A48 Cardiff Road o'i chyffordd goleuadau traffig a Pencarn Way, i gyfeiriady de-orllewin am tua 1km.

g) *Yr A48 Cardiff Road cylchfan wrth Celtic Lakes, ar gyfer ei cherbytffordd gylchredol gyfan.h) *Ffordd gyswllt rhwng Lakeside Drive chylchfan a A48 Cardiff Road chylchfan wrth Celtic Lakes, am ei hyd cyfan rhwng cylchfannau.i) *Celtic Way o'i cyffordd cylchfan a A48 Cardiff Road, i gyfeiriad y de-ddwyrain amtua 610 metr, i'w cyffordd cylchfan a Duffryn

Lane.

* Bydd y cau a ddangosir yn (f) i (i) uchod yn

digwydd ar yr un pryd. j) Farnaby Close am ei hyd cyfan o'i chyffordd

a Ringland Circle. (Nid oes llwybr amgen ar

gael ond bydd mynediad ac egress ar gael i

breswylwyr a'r gwasanaethau brys). k) Ponthir Road / Station Road o'i chyffordd

a The Brades am bellter o tua 450 metr i

gyfeiriad y de. l) Hendre Farm Drive o'i chyffordd gyda

Broadwood Close i'r gyffordd a Sterndale

Bennett Road. m) Hendre Farm Drive o'i chyffordd gyda

Sterndale Bennett Road i'r gyffordd a

Dawson Close

ATODLEN 2 - DIM TROI I'R DDE

OI

Malpas Road Llanover CloseLlanover Close Malpas RoadMalpas Road (i'r de) Bettws LaneBettws Lane Malpas Road (i'r de)Malpas Road Almond DriveAlmond Drive Malpas RoadAttachments

NP4383951.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices