Search for more Public Notices in your area
Traffic

(RECTORY ROAD, LLANVACHES, NEWPORT) (RECTORY ROAD, LLANVACHES, CASNEWYDD)

Notice ID: NP4383949

Notice effective from
4th November 2019 to 4th December 2019

NEWPORT CITY COUNCIL

CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(RECTORY ROAD, LLANVACHES, NEWPORT) (RECTORY ROAD, LLANVACHES, CASNEWYDD)

(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd in exercise of its powers under the Road Traffic wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Regulation Act 1984 (as amended) has made an Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud order the effect of which is to prohibit any vehicle from gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau proceeding along Rectory Road, Llanvaches - from rhag mynd ar hyd Rectory Road, Llanvaches - o the southeast kerb line of the junction with Tabernacle gwrbyn de-ddwyrain y gyffordd a Tabernacle Road Road for a distance of approx. 45 metres in an am bellter tua 45 metr i gyfeiriad y dwyrain. Bydd easterly direction. Alternative routes will be available ffyrdd amgen drwy Tabernacle Road, Windmill via Tabernacle Road, Windmill Road, Llanvair Discoed Road, Llanvair Discoed i'r A48, Pike Road i Rectory to the A48, Pike Road to Rectory Road and vice versa. Road ac i'r gwrthwyneb. Y rheswm dros wneud y The reason for making the order is to enable a service gorchymyn yw galluogi gwneud addasiadau i r alteration to the underground/overhead supply to Ty cyflenwad tanddaearol/uwchben i Ty Maen. Bydd Maen. The order is operative from 18 November 2019 y gorchymyn yn weithredol o 18 Tachwedd 2019 a and will continue in force for a period not exceeding bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy 18 months or until the works which it is proposed na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi to carry out have been completed, whichever is ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir the earlier. It is anticipated that the works will be i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 3 diwrnod. Caiff completed in 3 days. The closed length of road will y rhan o'r ffordd a gaeir ei hail-agor bob nos. be reopened each evening. Pedestrian access will be Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy r maintained at all times. Emergency vehicle access will amser. Bydd mynediad i gerbydau brys yn cael be quickly made available, albeit with a short delay for ei ddarparu'n gyflym gydag oedi byr i blatio dros plating over excavations. gloddio. Dated: 4 November 2019 Dyddiad: 4 Tachwedd 2019 G D Price, Head of Law and Regulation, G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Civic Centre, Newport, NP20 4UR_Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR_

Attachments

NP4383949.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

South Wales Argus