Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (DEVON PLACE, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4383950

Notice effective from
4th November 2019 to 4th December 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (DEVON PLACE, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Devon Place for its entire length. Alternative routes will be available via B4591, Clytha Park Road, Fields Road and vice versa. The reason for making the order is to enable the safe replacement of a manhole cover and frame. The order is operative from 14 November 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 day and will take place after 18:00hrs. Pedestrian access will be available at all times and access for residents will be maintained. Emergency vehicle access will be made quickly available; plating over of excavations may be required.

Dated: 4 November 2019

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (DEVON PLACE, CASNEWYDD)

GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Devon Place am ei hyd cyfan. Bydd llwybrau eraill ar gael drwy'r B4591, Clytha Park Road, Fields Road ac i'r gwrthwyneb. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn galluogi r gwaith o ailosod gorchudd a ffram twll archwilio yn ddiogel. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 14 Tachwedd 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y caiff y gwaith ei gwblhau mewn 1 diwrnod a i wneud ar 6l 18:00 o'r gloch. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael ar bob adeg a bydd mynediad i breswylwyr yn cael ei chynnal. Bydd mynediad i gerbydau brys yn cael ei ddarparu'n gyflym gydag oedi byr i blatio dros gloddio.

Dyddiad: 4 Tachwedd 2019 G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4383950.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices