Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF CONFIRMATION OF PUBLIC PATH ORDER

Notice ID: NP4383986

Notice effective from
6th November 2019 to 6th December 2019

HYSBYSIAD O GADARNHAU GORCHYMYN LLWYBR CYHOEDDUS

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

ADRAN 257

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN GWYRO LLWYBRAU CYHOEDDUS

RHIFAU 6 (RHAN), 7 (RHAN) AC 8 (RHAN) YN FFERM WRENS NEST PONTNEWYDD CWMBRAN

Ar 17 Hydref 2019 Cadarnhaodd yr Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru y Gorchymyn uchod a wnaed dan Adran 257 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

Effaith y Gorchymyn fel y mae wedi ei Gadarnhau fydd:-

gwyro Llwybr Cyhoeddus Rhif 6 yn cychwyn 40 medr i'r gogledd o'i gyffordd gyda Grove Park (ST2929 9700) ac yn rhedeg mewn cyfeiriad gogleddol a gogledd-orllewinol am 480 medr i'w gyffordd gyda Llwybr Cyhoeddus Rhif 7 a Llwybr Cyhoeddus Rhif 8 (ST2901 9734). Mae gan y llwybr led o rhwng .75 medr a 1.5 medr ac mae ganddo arwyneb glaswellt naturiol ac yna arwyneb concrid. Caiff llwybr amgen ei greu yn cychwyn 40 medr i'r gogledd o'i gyffordd gyda Grove Park (ST2929 9700), gan fynd i'r gogledd am oddeutu 180 medr, gan droi mewn cyfeiriad gogledd-orllewinol am ryw 360 medr i'w gyffordd gyda'r llinellau arfaethedig ar gyfer Llwybr Cyhoeddus Rhif 7 a Llwybr Cyhoeddus

Rhif 8 (ST2904 9737). Hyd y llwybr amgen yw 540

medr neu oddeutu hynny, mae ganddo led o 2 fedr, arwyneb glaswellt am 220 medr, ac yna arwyneb carreg am 320 medr ac fe'i dangosir ar Fap y Gorchymyn;

gwyro Llwybr Cyhoeddus Rhif 7 yn cychwyn yn ei gyffordd gyda Llwybr Cyhoeddus Rhif 6 a Llwybr

Cyhoeddus Rhif 8 (ST2901 9734) ac yn rhedeg

mewn gyfeiriad gorllewinol am 70 medr i bwynt 175 medr i'r dwyrain o'i gyffordd gyda Llwybr

Cyhoeddus Rhif 6 a Llwybr Cyhoeddus Rhif 8 (ST2891 9735). Mae gan y llwybr led o un fedr

ac mae ganddo arwyneb concrid ac yna arwyneb glaswellt. Caiff llwybr amgen ei greu i ddisodli Llwybr Cyhoeddus Rhif 7, yn cychwyn yn ei gyffordd gyda llinell arfaethedig Llwybr Cyhoeddus

Rhif 6 a Llwybr Cyhoeddus Rhif 8 (ST2904 9737)

ac yn mynd i'r gorllewin am 65 medr, ac yna i'r de-orllewin am oddeutu 45 medr i bwynt 175 medr i'r dwyrain o'i gyffordd gyda Llwybr Cyhoeddus Rhif

6 a Llwybr Cyhoeddus Rhif 8 (ST2891 9735). Hyd y llwybr amgen yw 110 medr neu oddeutu hynny, mae ganddo led o 2 fedr ac arwyneb glaswellt ac fe'i dangosir ar Fap y Gorchymyn;gwyro Llwybr Cyhoeddus Rhif 8 yn cychwyn 50 medr i'r de-ddwyrain o groesfan y nant ddienw i'r gogledd-ddwyrain o Fferm Wrens Nest (ST2919 9740) ac yn rhedeg mewn cyfeiriad de-ddwyreiniol ac yna'n troi i gyfeiriad gorllewinol, gan redeg am oddeutu 280 medr i'w gyffordd gyda Llwybr Cyhoeddus Rhif 6 a Llwybr Cyhoeddus Rhif 7 (ST2901 9734). Mae gan y llwybr led o 1.5 medr ac

mae ganddo arwyneb glaswellt naturiol. Caiff llwybr amgen ei greu yn cychwyn 50 medr i'r de-ddwyrain o'i gyffordd gyda'r nant ddienw i'r gogledd-

ddwyrain o Fferm Wrens Nest (ST2919 9740) ac

yn rhedeg mewn cyfeiriad de-orllewinol am oddeutu 160 medr i'w gyffordd gyda llinellau arfaethedig Llwybr Cyhoeddus Rhif 6 a Llwybr Cyhoeddus Rhif

7 (ST2904 9737). Hyd y llwybr amgen yw oddeutu160 medr, mae ganddo led o 2 fedr ac arwyneb glaswellt fel y dangosir ar Fap y Gorchymyn.

Dyddiedig: 6 Tachwedd 2019_

NOTICE OF CONFIRMATION OF PUBLIC PATH ORDER

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

SECTION 257 TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL

DIVERSION OF PUBLIC FOOTPATH NO'S 6 (PART), 7 (PART) AND 8 (PART) AT

WRENS NEST FARM PONTNEWYDD CWMBRAN

On 17 October 2019 the Inspector appointed by the Welsh Ministers Confirmed the above Order made under Section 257 of the Town &County Planning

Act 1990.

The effect of the Order as Confirmed will be to:-

divert Public Footpath No. 6 commencing 40 metres north of its junction with Grove Park (ST2929 9700) and running in a northerly and north westerly direction for 480 metres to its junction with Public

Footpath No. 7 and Public Footpath No. 8 (ST2901

9734). The path has a width of between .75 metres and 1.5 metres and has a natural grassed then concrete surface. An alternative footpath will be created commencing 40 metres north of its junction

with Grove Park (ST2929 9700), proceeding north

for approximately 180 metres, turning in a north westerly direction for approximately 360 metres to its junction with the proposed lines for Public

Footpath No.7 and Public Footpath No. 8 (ST2904 9737). The length of the alternative route is 540 metres or thereabouts, has a width of 2 metres, a grassed surface for 220 metres, then a stoned surface for 320 metres and is shown on the Order Map;

divert Public Footpath No. 7 commencing at its junction with Public Footpath No. 6 and Public

Footpath No 8 (ST2901 9734) and running in

a westerly direction for 70 metres to a point 175 metres east of its junction with Public Footpath No.

6 and Public Footpath No. 8 (ST2891 9735). The

path has a width of one metre and has a concrete then grassed surface. An alternative footpath will be created to replace Public Footpath No. 7, commencing at its junction with the proposed line of Public Footpath No. 6 and Public Footpath No. 8 (ST2904 9737) and proceeding west for 65 metres, then south westerly for approximately 45 metres to a point 175 metres east of its junction with Public

Footpath No. 6 and Public Footpath No. 8 (ST2891 9735). The length of the alternative route is 110 metres or thereabouts has a width of 2 metres and a grassed surface and is shown on the Order Map;

divert Public Footpath No. 8 commencing 50 metres south east of the crossing of the unnamed stream to the north east of Wrens Nest Farm (ST2919 9740) and proceeding in a south easterly direction then swinging around in a westerly direction, running for approximately 280 metres to its junction with Public Footpath No. 6 and Public Footpath No. 7 (ST2901 9734). The path has a width of 1.5 metres and has a natural grassed surface. An alternative footpath will be created commencing 50 metres south east of its junction with the unnamed stream to the north east of Wrens Nest Farm (ST2919 9740) and running in a south westerly direction for approximately 160 metres to its junction with the proposed lines of Public Footpath No. 6 and Public Footpath No. 7 (ST2904 9737). The length of the alternative route is 160 metres or thereabouts, has a width of 2 metres with a grassed surface as shown on the Order Map.

Dated: 6 November 2019

Attachments

NP4383986.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices