Search for more Public Notices in your area
Traffic

(VARIOUS ROADS) (TRAFFIC REGULATION AND SPEED LIMIT) CONSOLIDATION ORDER 2019 (AMENDMENT NO.1) DISABLED PERSONS PARKING PLACES

Notice ID: NP4384059

Notice effective from
13th November 2019 to 13th December 2019

TORFAEN COUNTY BOROUGH
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN
(AMRYWIOL FFYRDD) (RHEOLEIDDIO TRAFFIG A CHYFYNGU CYFLYMDER)
GORCHYMYN CYFUNO 2019 (DIWYGIAD RHIF 1)
PARCIO I BOBL ANABL
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn unol a Rheoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdodau Lleol (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1996 a Deddf Rheoleiddio Traffig 1984 (y cyfeirir ati fel "y Ddeddf" o hyn ymlaen), fel y'i diwygiwyd, a Rhan IV Atodlen 9 i'r Ddeddf a'r holl bwerau galluogi eraill ac yn dilyn ymgynghoriad gyda Phrif Swyddog yr Heddlu, yn bwriadu gwneud y Gorchymyn uchod, a diwygio'r cyfyngiadau ar y ffyrdd canlynol:-
TORFAEN COUNTY BOROUGH
COUNCIL
(VARIOUS ROADS) (TRAFFIC REGULATION AND SPEED LIMIT) CONSOLIDATION ORDER 2019 (AMENDMENT NO.1) DISABLED PERSONS PARKING PLACES
NOTICE is hereby given that Torfaen County Borough Council in accordance with the Local Authorities Traffic Order (Procedure) (England & Wales) Regulations 1996 and the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as "the Act"), as amended, and Part IV of Schedule 9 to the Act and of all other enabling powers and, after consultation with the Chief Officer of Police, propose to make the above Order and to amend the restrictions on the following roads:-
Stryd
Ward
Street
Ward
31 Greenfield Place
Blaenafon
31 Greenfield Place
Blaenavon
57 Capel Newydd Avenue
Blaenafon
57 Capel Newydd Avenue
Blaenavon
8 Martin Terrace
Blaenafon
8 Martin Terrace
Blaenavon
11 Wern Terrace
Pont-y-pwl
11 Wern Terrace
Pontypool
7 Wern Terrace
Pont-y-pwl
7 Wern Terrace
Pontypool
44 Blaendare Road
Pont-y-pwl
44 Blaendare Road
Pontypool
23 Broad Street
Panteg
23 Broad Street
Panteg
39 Stafford Road
Panteg
39 Stafford Road
Panteg
7 Ashgrove Close
Panteg
7 Ashgrove Close
Panteg
65 Maendy Way
Pontnewydd
65 Maendy Way
Pontnewydd
1a Crown Close
Pontnewydd
1a Crown Close
Pontnewydd
4 Cae Derwen
Two Locks
4 Cae Derwen
Two Locks
15 St Arvans Road
Llantarnam
15 St Arvans Road
Llantarnam
53 St Arvans Road
Llantarnam
53 St Arvans Road
Llantarnam
1 Mead Lane, Northville, Cwmbran
Pontnewydd
1 Mead Lane, Northville, Cwmbran
Pontnewydd
Gweithredu'r Mannau Parcio i Bobl Anabl ar rannau o'r ffyrdd a nodir uchod.
To implement Disabled Persons parts of the roads identified above.
Parking Places on
Stryd
Ward
Street
Ward
141 Newman Road
Trefddyn
141 Newman Road
Trevethin
4 Glanwern Terrace
Pont-y-pwl
4 Glanwern Terrace
Pontypool
99 Greenhill Road
Pontnewynydd
99 Greenhill Road
Pontnewynydd
Symud ymaith y mannau parcio ar rannau o'r ffyrdd a nodir uchod.
Effaith y Gorchymyn hwn fydd diwygio Gorchymyn Cydgrynhoi (Amrywiol Ffyrdd) (Rheoleiddio Traffig a Therfyn Cyflymder) 2019 Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen fydd yn golygu bod yr Atodlenni Map a bennir yn yr Atodlen Gyntaf yn cael eu diwygio a'r Atodlen Map a bennir yn yr Ail Atodlen i'r Gorchymyn hwn yn cael ei gweithredu.
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn arfaethedig, Mapiau sy'n nodi'r cyfyngiadau newydd, ynghyd a'r Datganiad Rhesymau dros gynnig gwneud y Gorchymyn, yn yr Isadran Gyfreithiol, y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl - dydd Llun - ddydd lau 8.30 am - 5.00pm a dydd Gwener 8.30am - 4.30pm neu'r Adran Gwasanaethau Cymdogaeth, Ty Blaen Torfaen, Panteg Way, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pwl - dydd Llun - ddydd Gwener 8.30am - 12:30pm. Dylid anfon gwrthwynebiadau i'r cynigion yn ysgrifenedig yn nodi'r rhesymau dros eu cyflwyno i'r sawl sydd wedi llofnodi isod erbyn 4 Rhagfyr 2019. Dyddiad: 13 Tachwedd 2019
Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pWl NP4 6YB
To remove the parking places on parts of the roads identified above.
The proposed Order shall have the effect ofamending the Torfaen County Borough Council (Various Roads) (Traffic Regulation and Speed Limit) Consolidation Order 2019, in that the Map Schedules specified in the First Schedule to the Order shall be amended and the Map Schedule specified in the Second Schedule to the Order shall be implemented.
A copy of the proposed Order, Maps indicating the new restrictions, together with the Statement of Reasons for proposing to make the Order, may be inspected at the Legal Division, Civic Centre, Pontypool - Monday - Thursday 8.30 a.m. - 5.00 p.m. and Friday8.30 a.m. - 4.30 p.m. orthe Neighbourhood Services Department, Ty Blaen Torfaen, Panteg Way, New Inn, Pontypool - Monday - Friday 8.30 a.m. -12:30 p.m.
Objections to the proposals should be sent in writing specifying the grounds upon which they are being made to the undersigned by 4 December 2019. Date: 13 November 2019
Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen NP4 6YB

Attachments

NP4384059.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices