Search for more Public Notices in your area
Traffic

COMMERCIAL

Notice ID: NP4384069

Notice effective from
18th November 2019 to 18th December 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (COMMERCIAL

STREET, NEWPORT) (NO. 3) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers underthe Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Commercial Street - approx. 15 metres north of its junction with King Street in a northerly direction for an approximate distance of 20 metres, for the

entire length of the carriageway situated between the

traffic island located outside 97 Commercial Street.

An alternative route will be available. The reason for

making the order is to enable the safe renewal of a defective Welsh Water chamber box. The order is operative from 1 December 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been

completed, whichever is the earlier. It is anticipated

that the works will be completed in 1 day. Pedestrian

access will be maintained at all times. Emergency

vehicle access will be made quickly available; plating over of excavation may be required.

Dated: 18 November 2019

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(COMMERCIAL STREET, CASNEWYDD) (RHIF 3) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o

wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Commercial

Street - tua 15 metr i'r gogledd o'r gyffordd a King

Street i gyfeiriad y gogledd am bellter o 20 metr, ar

gyd y ton gerbydau gyfan rhwng yr ynys draffig i tu allan i 97 Commercial Street. Bydd llwybr amgen ar gael. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i adnewyddu blwch siambr Dwr Cymru diffygiol yn ddiogel. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 1 Rhagfyr 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y caiff y gwaith ei gwblhau mewn 1 diwrnod. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy'r amser. Bydd mynediad i gerbydau brys yn cael ei ddarparu'n gyflym gydag oedi byr i blatio dros gloddio.

Dyddiad: 18 Tachwedd 2019

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4384069.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices