Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (STOW HILL, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4384017

Notice effective from
18th November 2019 to 18th December 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (STOW HILL, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Stow Hill from its junction with School Lane for an approximate distance of 127m in a northerly direction. An alternative route will be available. The reason for making the order is for Welsh Water to undertake permanent reinstatement works for a site defect.

The proposed order will be operative from 8th December 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 day. Pedestrian access will be maintained at all times. Emergency vehicle access will be made quickly available; plating over of excavation may be required.

Dated: 18th November 2019

G D Price, Head of Law and Regulation,

Civic Centre, Newport, NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (STOW HILL, CASNEWYDD)

GORCHYMYN (GWAHARDD

TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth ymarfer ei bwerau dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu gwneud gorchymyn ddim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Stow Hill o'i chyffordd ag School Lane am belter o 127m tua'r gogledd. Bydd llwybr amgen ar gael. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i Dwr Cymru wneud gwaith adfer parhaol ar gyfer nam ar y safle.

Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 8 Rhagfyr 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 1 diwrnod. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy'r amser. Bydd mynediad i gerbydau brys yn cael ei ddarparu'n gyflym gydag oedi byr i blatio dros gloddio.

Dyddiad: 18 Tachwedd 2019

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4384017.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices