Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT I984 SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED) CHURCH ROAD TALYWAIN

Notice ID: NP4383915

Notice effective from
20th November 2019 to 20th December 2019

TORFAEN COUNTY BOROUGH
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN I4(I)(A) (FEL Y'l
diwygiwyd) church road talywaun
pont-y-pWl gorchymyn gwahardd traffig dros dro 2019
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, wrth arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn effaith yr hwn fydd gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Church Road, Talywaun, Pont-y-pw/l.
Y llwybr amgen fydd ar hyd Church Road, High Street, Broad Street A4043, Union Street B4246, Foundry Road, Lodge Road, Church Road a'r un fath o'r cyfeiriad arall.
Mae angen cau'r ffordd i ailosod cyfarpar diffygiol.
Daw'r Gorchymyn arfaethedig i rym o 18:30 tan 00:00 ddydd lau 21 Tachwedd 2019 am 1 diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n hwy na 18 mis.
Dyddiad: 20 Tachwedd 2019
Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan
Ddinesig, Pont-y-pWl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT I984 SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED) CHURCH ROAD TALYWAIN
PONTYPOOL TEMPORARY PROHIBITION OF
TRAFFIC ORDER 20I9
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit anytraffic from proceeding along a section of Church Road, Talywain, Pontypool.
The alternative route is along Church Road, High Street, Broad Street A4043, Union Street B4246, Foundry Road, Lodge Road, Church Road and vice versa.
The closure is necessaryto replace defective apparatus.
The Order will operate from 18:30 hours to 00:00 hours, Thursday 21st November 2019 for 1 day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: 20th November 2019
Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre,
Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NP4383915.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices