Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (BISHTON LEVEL CROSSING, NEWPORT) (NO. 2) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4384109

Notice effective from
25th November 2019 to 25th December 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (BISHTON LEVEL CROSSING, NEWPORT) (NO. 2) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is (1) to prohibit any vehicle from proceeding along Bishton Level Crossing for its entire length and the unnamed road on its western side from its junction with Bishton Road for a distance of approx. 105 metres. The alternative route will be via the Unnamed Road, B4245, A4810, Bishton Road and vice versa. The reason for making the order is to safely renew timber on the down relief railway line. The order is operative from 8 December 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in three separate overnight closures:

(1) 8 to 9 December 2019 (midnight to 4am), (2)

14 to 16 December 2019 (9pm to 6am), (3) 2 to 3 January 2020 (9pm to 6am). Pedestrian access will be maintained at all times. Emergency vehicle access will be not be available during the periods of closure.

Dated: 25 November 2019

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (BISHTON LEVEL CROSSING, CASNEWYDD) (RHIF 2) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd S'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Bishton Level Crossing ar ei hyd a'r ffordd ddi-enw ar ei ochr orllewinol o'r gyffordd S Bishton Road am tua 105 metr. Bydd y llwybr amgen ar hyd y Ffordd Ddi-enw, y B4245, yr A4810, Bisthon Road ac fel arall. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn adnewyddu gwaith coed yn ddiogel ar y lein reilffordd ryddhad am i lawr. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 8 Rhagfyr 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir y bydd y gwaith wedi ei gwblhau dros dri chyfnod ar wahSn o gau dros nos: (1) 8 i 9 Rhagfyr 2019 (hanner nos tan 4am), (2) 14 i 16 Rhagfyr 2019 (9pm i 6am), (3) 2 i 3 lonawr 2020 (9pm i 6am). Bydd mynediad diogel i gerddwyryn cael ei gynnal trwy r amser. Ni fydd mynediad i gerbydau brys ar gael yn ystod y cyfnodau o gau.

Dyddiad: 25 Tachwedd 2019

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4384109.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices