Search for more Public Notices in your area
General

HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLE LICENCE FEES 2019/20

Notice ID: NP4384129

Notice effective from
27th November 2019 to 27th December 2019

LOCAL GOVERNMENT (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 1976

HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLE LICENCE FEES 2019/20

Notice is hereby given that in accordance with section 70 of the Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976, Torfaen County Borough Council propose to charge the following fees for 2020/21 :-

Private hire/hackney carriage driver's Licence

(3 year duration)

New/Renew £282DBS checks, safeguarding and other training - as charged by suppliers

Hackney carriage/private hire vehicle licence

(Annual)

New £230 Renew £192

(£214 for non-disabled vehicles over 8 years) Disabled Access and Electric vehicles - £80

reduction (new), £70 reduction (renewals)

Private hire vehicle operator's licence

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (DARPARIAETHAU AMRYWIOL) 1976

FFIOEDD TRWYDDEDU CERBYDAU HACNI A LLOGI PREIFAT 2019/20

Hysbysir drwy hyn, yn unol ag Adran 70 Deddf

Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976,

bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn bwriadu

codi'r ffioedd canlynol yn 2020/21:-Trwydded gyrru hurio preifat / cerbyd hacnai

(3 blynedd o hyd) Newydd/Adnewyddu £282

Gwiriadau DBS, diogelu a hyfforddiant arall - fel y codir gan ddarparwyr

Trwydded cerbyd hacnai / hurio preifat

(Blynyddol)

Newydd £230 Adnewyddu £192

(£214 i gerbydau dros 8 oed heb fod yn gerbydau i'r anabl) Cerbydau gyda mynediad i'r anabl a Cherbydau trydan -

gostyngiad o £80 (newydd), gostyngiad £70(adnewyddu)

Trwydded gweithredwr cerbydau hurio preifat

New/Renew £801Replacement vehicle £95Transfer of Vehicle Licence £43Plates, bracket & door signs £37 for first item, plus £10 per additional itemReplacement badge £22Replacement licence £20Variation of licence details £33Newydd/Adnewyddu £801Cerbyd newydd £95Trwydded Trosglwyddo Cerbyd £43Platiau, bracedi ac arwyddion drysau £37am yr eitem gyntaf, a £10 yr eitem ychwanegol

Bathodyn newydd £22Trwydded newydd £20Amrywio manylion trwydded £33In accordance with section 70(3)(b) of the aforesaid Act, a copy of the notice will be available

for inspection at Ty Blaen Torfaen, Panteg

Way, New Inn, Pontypool, Torfaen NP4 0LS for 28 days from the date of publication of this notice. Office hours are between 9.00 am and 1.00

pm and no charge will be made for inspection. In accordance with section 70(3)(a), written

objections to the proposed fees may be made to me by 3 January 2020 at the address above or to

licensing@torfaen.gov.ukIf objections are received and not withdrawn, the fees will come into force, with or without

modifications, after consideration of the objections, on 1st April 2020.

Dated 21 November 2020

Rachel Jowitt CHIEF OFFICER

NEIGHBOURHOODS, PLANNING AND PUBLIC PROTECTION SERVICE

Yn unol ag adran 70(3)(b) y Ddeddf uchod, bydd copi o'r hysbysiad ar gael i'w ddarlleno yn Nhy

Blaen Torfaen, Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd,

Pont-y-pwl, Torfaen NP4 0LS am 28 diwrnod

o ddyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn. Oriau'r

swyddfa yw rhwng 9.00am ac 1.00pm ac ni chodir tal ar y sawl sydd am ei weld. Yn unol ag adran 70(3)(a), gellir cyflwyno gwrthwynebiadau ysgrifenedig yn erbyn y ffioedd arfaethedig i mi

erbyn 3 Ionawr 2020 yn y cyfeiriad uchod neu drwy e-bostio

licensing@torfaen.gov.ukOs derbynnir gwrthwynebiadau heb iddynt gael

eu tynnu'n 6l, daw'r ffioedd i rym, gyda neu heb addasiadau, ar 6l ystyried y gwrthwynebiadau, ar 1 Ebrill 2020.

Dyddiad 21 Tachwedd 2019

Rachel Jowitt PRIF SWYDDOG GWASANAETH CYMDOGAETH, GWARCHOD Y CYHOEDD, A CHYNLLUNIO

Attachments

NP4384129.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices