Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (BANK STREET, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2020

Notice ID: NP4384634

Notice effective from
13th January 2020 to 12th February 2020

NEWPORT CITY COUNCIL (BANK STREET, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2020
NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along the railway overbridge located on Bank Street, for its entire length. An alternative route is not available because the point of closure is located at the access point to Glan Usk Primary School, Newport Indoor Bowls Centre and the Glebelands Park. The reason for making the order is to allow the safe removal of vegetation and to enable repair of the masonry and fence at the railway bridge location. The proposed order will be operative from 28 January 2020 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 3 nights, between 23:00 hours and 06:30 hours. The closed length of road will be re­opened each morning following the hours of night-time working. Pedestrian and emergency vehicle access will be available at all times.
Dated: 13 January 2020
G D Price, Head of Law and Regulation,
Civic Centre, Newport, NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(BANK STREET, CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2020
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth ymarfer ei bwerau dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu gwneud gorchymyn ddim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd y drosbont rheilffordd a leolir ar Bank Street, am ei hyd cyfan. Does dim llwybr amgen gan fod y lleoliad cau ger pwynt mynediad Ysgol Gynradd Glan Usk, Canolfan Bowls Dan Do Casnewydd a Pharc Glebelands. Y rheswm dros greu r gorchymyn yw galluogi i lystyfiant gael ei waredu'n ddiogel ac i alluogi gwaith trwsio ar y cerrig a r ffens ger y bont reilffordd. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 28 Ionawr 2020 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y caiff y gwaith ei gwblhau mewn 3 noson, rhwng 23:00 awr a 06:30 awr. Bydd rhan y ffordd fydd wedi cau yn cael ei hail-agor bob bore ar 6l oriau gwaith y nos. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr a cherbydau r gwasanaethau brys bob amser.
Dyddiad: 13 Ionawr 2020
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,
Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4384634.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices