Search for more Public Notices in your area
Traffic

HIGHWAYS ACT 1980 TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL

Notice ID: NP4384597

Notice effective from
15th January 2020 to 14th February 2020

HYSBYSIAD CREU GORCHYMYN

NOTICE OF MAKING AN ORDER

DEDDF PRIFFYRDD 1980

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN

DARGYFEIRIO LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 19 GER YSGOL GYFUN GWYNLLYW PONT-Y-PWl

CYMUNED ABERSYCHAN

Bydd y Gorchymyn uchod a wnaed ar 13 lonawr 2020 o dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980 yn dargyfeirio Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 19 ger Ysgol Gyfun Gwynllyw yng Nghymuned Pont-y-pwl (Abersychan bellach) gan ddechrau wrth ei gyffordd a'rfynedfa gerbydau i Ysgol Gyfun Gwynllyw a Folly Road (SO2853 0223) ac yn rhedeg i gyfeiriad y gogledd, gogledd-orllewin i fyny'r rhodfa am tua 210 metr (SO2845 0242). Hyd y llwybr sydd i'w ddargyfeirio yw 210 metr neu tua hynny.

Mae copi o'r Gorchymyn a map y Gorchymyn wedi'i osod a gellir ei weld yn rhad ac am ddim yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Adran Cefn Gwlad, Adran Gwasanaethau Cymdogaeth, Ty Blaen Torfaen, Panteg Way, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pwl yn ystod oriau swyddfa arferol o ddydd Llun i ddydd lau. 8.30 am - 5.00 p.m. a dydd Gwener 8.30 a.m. - 4.30 p.m. Gellir prynu cop'iau o Fap y Gorchymyn yno am bris o £3.00.

Gellir anfon unrhyw sylwadau am y Gorchymyn neu wrthwynebiadau iddo yn ysgrifenedig i'r Adran Adnoddau, yr ls-adran Gyfreithiol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl NP4 6YB [Cyf: LM/21238] hyd at 19 Chwefror 2020, fan bellaf. Nodwch ar ba sail y gwneir y rhain.

Os na wneir unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau o'r fath, neu os tynnir unrhyw rai a wneir yn 6l, caiff Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gadarnhau'r Gorchymyn fel Gorchymyn diwrthwynebiad. Os anfonir y Gorchymyn i Lywodraeth Cymru i'w Gadarnhau, anfonir unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau na chawsant eu tynnu'n 6l gyda'r Gorchymyn.

Dyddiad: 15 lonawr 2020

HIGHWAYS ACT 1980 TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL

DIVERSION OF PUBLIC FOOTPATH NO. 19 AT YSGOL GYFUN

GWYNLLYW PONTYPOOL ABERSYCHAN COMMUNITY

The above Order made on 13 January 2020 under Section 119 of the Highways Act 1980 will divert Public Footpath No. 19 at Ysgol Gyfun Gwynllyw in the Community of Pontypool (now Abersychan) commencing at its junction with the vehicular access to Ysgol Gyfun Gwynllyw and Folly Road (SO2853 0223) and running in a north, north westerly direction up the drive for approximately

210 metres (SO2845 0242). The length of path to

be diverted is 210 metres or thereabouts.

A copy of the Order and the Order map has been placed and may be seen free of charge at Torfaen County Borough Council, Countryside Section, Neighbourhood Services Department, Ty Blaen Torfaen, Panteg Way, New lnn, Pontypool during normal office hours Monday to Thursday 8.30 a.m. - 5.00 p.m. and Friday 8.30 a.m. - 4.30 p.m. Copies of the Order Map may be bought there at

the price of £3.00.

Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Resources Department, Legal Division, Torfaen County Borough Council, Civic Centre, Pontypool NP4

6YB [Ref: LM/21238] no later than 19 February

2020. Please state the grounds upon which they are made.

lf no such representations or objections are duly made or if any so made are withdrawn, Torfaen County Borough Council may confirm the Order as an unopposed Order. lf the Order is sent to the Welsh Government for Confirmation, any representations or objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.

Dated: 15 January 2020

Attachments

NP4384597.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices