Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (YNYS Y FRO RESERVOIRS, NEWPORT - FOOTPATH NO. 406/30) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2020

Notice ID: NP4384686

Notice effective from
16th January 2020 to 15th February 2020

NEWPORT CITY COUNCIL (YNYS Y FRO RESERVOIRS, NEWPORT - FOOTPATH NO. 406/30) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2020 Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be

to prohibit any person from proceeding along

footpath near Ynys y Fro Reservoirs, Newport. The alternative route is via permissible bridleway 384/4P/1, restricted byway 406/3/1 and footpath 406/32.

The reason for making the order is to enable the

safe construction of a new overflow structure

for Ynys y Fro Reservoirs. The proposed order will be operative from 1 February 2020 and will continue in force for a period not exceeding 6 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier.

Dated: 16 January 2020

G D Price Head of Law and Regulation Civic

Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (CRONFEYDD YNYS Y FRO, CASNEWYDD - RHIF LLWYBR 406/30)

GORCHYMYN (CAU LLWYBR TROED DROS DRO) 2020

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) mewn dim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, yn bwriadu Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag mynd ar hyd llwybr troed 406/30 ger Cronfeydd Dwr Ynys y Fro. Bydd y llwbyr amgen ar hyd llwybr ceffylau a ganiateir rhif 384/4P/1, cilffordd gyfyngedig 406/3/1 a llwybr troed 406/32.

Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn galluogi adeiladu seilwaith gorlifo newydd ar gyfer Cronfeydd Dwr Ynys y Fro.Bydd y gorchymyn arfaethedig ar waith o 1 Chwefror 2020 a bydd yn parhau am gyfnod heb fod yn hwy na 6 mis neu tan y bydd y gwaith arfaethedig wedi gwblhau, pa un bynnag a fydd

gyntaf.

Dyddiedig: 16 lonawr 2020

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio

Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4URAttachments

NP4384686.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices