Search for more Public Notices in your area
Aneurin Bevan Health Board
General

PUBLIC SERVICES OMBUDSMAN (WALES) ACT 2019

Notice ID: NEW1992014

Notice effective from
3rd February 2021 to 5th March 2021

PUBLIC SERVICES OMBUDSMAN (WALES) ACT 2019
Notice pursuant to s24(3) of the above Act.
The Public Services Ombudsman for Wales has investigated a complaint and found service failure by Aneurin Bevan University Health Board ("the Health Board") and has sent a report on the results of his investigation to the Health Board. The complaint related to:
* Failure to accurately diagnose Mr X's cancer between February and June 2018.

* Mr X was unable to make an informed choice regarding his treatment including his undergoing a surgical procedure.

* The delay in Mr X's accurate diagnosis (until December 2018) and his undergoing an unnecessary surgical procedure, which impacted on his quality of life and prognosis.

A copy of the report will be available on the Health Board's website (abuhb. nhs.wales) for a period of 3 weeks from Wednesday 3rdFebruary 2021. Due to the current coronavirus restrictions the report will only be available on the website.
Anyone who wishes may take a copy of this report or make extracts therefrom. Photocopies of the report or parts thereof will be provided without charge.
Date: Wednesday 3rd February 2021 Judith Paget Chief Executive
DEDDF OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS (CYMRU) 2019
Hysbysiad yn unol a s24(3) y Ddeddf uchod.
Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (Yr Ombwdsmon) wedi ymchwilio i gwyn a chanfod camweinyddiaeth/methiant gwasanaeth gan Gyngor [insert body] ac mae wedi anfon adroddiad am ganlyniadau ei ymchwiliad [insert body]. Roedd y gwyn yn ymwneud a materion:
*Methu S diagnosio canser Mr X yn gywir rhwng mis Chwefror a mis Mehefin 2018.

* Nid oedd Mr X yn gallu gwneud dewis gwybodus ynglyn a>i driniaeth gan gynnwys ei lawdriniaeth.

* Oedi yn niagnosis cywir Mr X (hyd at fis Rhagfyr 2018) a'i lawdriniaeth ddiangen, a effeithiodd ar ansawdd ei fywyd a'l brognosis.

Bydd copi o'r adroddiad ar gael ar wefan y Bwrdd lechyd (abuhb.nhs.wales) am gyfnod o 3 wythnos o Ddydd Mercher 3 Chwefror 2021. Oherwydd y cyfyngiadau coronafeirws presennol, dim ond ar y wefan y bydd yr adroddiad ar gael.
Caiff unrhyw un sy'n dymuno gwneud hynny gymryd copi o'r adroddiad hwn neu nodi dyfyniadau ohono. Darperir llungopiau o'r adroddiad neu rannau ohono yn ddi-dal. Dyddiad: Dydd Mercher 3 Chwefror 2021
Judith Paget Prif Weithredwr

Attachments

NEW1992014.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.