Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (GRIFFIN STREET AND MARKET STREET, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021

Notice ID: NEW1996369

Notice effective from
15th February 2021 to 17th March 2021

NEWPORT CITY COUNCIL (GRIFFIN STREET AND MARKET STREET, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021
NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends, not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along:
[A) Griffin Street, from its junction with High street throughout its length to its junction of Upper Dock Street.

(B) Market Street from its junction with High Street throughout its length to its junction with Upper Dock Street.

The alternative routes will be:
(A) and (B) via High Street, Bridge Street and
Skinner Street
The reason for making the order is to allow works to be carried out. The proposed order will be operative from 1 March 2021 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed 1 March-24 May 2021 for closure A and 31 May-20 August 2021 for closure B. Pedestrian access will be maintained at all times and emergency vehicle access will be made quickly available. Access will be available for residents at all times.
Dated: 15 February 2021
Enquiries should be sent to

conveyancing.team@newport.gov.uk


G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (GRIFFIN STREET A MARKET STREET, CASNEWYDD) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2021
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), mewn dim llai na 7 diwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn, yn bwriadu gwneud gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd: (A) Griffin Street - o'r gyffordd a'r Stryd Fawr ar ei hyd i'r gyffordd ag Upper Dock Street. (B)Market Street o'r gyffordd a'r Stryd Fawr ar ei hyd i'r gyffordd ag Upper Dock Street Bydd y llwybrau amgen drwy: (A) a (B) drwy'r Stryd Fawr, Bridge Street a Skinner Street.
Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw caniatau i waith gael ei wneud. Bydd y gorchymyn a gynigir yn weithredol o 1 Mawrth 2021 a bydd yn aros mewn grym am gyfnod na fydd yn hwy na 18 mis neu hyd nes y bydd y gwaith a gynigir wedi'i gwblhau, pa un bynnag a ddaw gyntaf. Rhagwelir y caiff y gwaith ei gwblhau rhwng 1 Mai - 24 Mai 2021 wrth gau ffordd A a 31 Mai - 29 Awst 2021 wrth gau ffordd B. Cynhelir mynediad i gerddwyr ar bob amser a gwneir mynediad cyflym i gerbydau brys. Bydd mynediad i breswylwyr ar bob adeg.
Dyddiad: 15 Chwefror 2021
Dylid anfon ymholiadau at

conveyancing.team@newport.gov.uk


G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW1996369.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices