Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (GRIFFIN STREET AND MARKET STREET, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021

Notice ID: NEW2003887

Notice effective from
22nd February 2021 to 24th March 2021

NEWPORT CITY COUNCIL (GRIFFIN STREET AND MARKET STREET, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021
NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along:
(A) Griffin Street, from its junction with High Street throughout its length to its junction with Upper Dock Street.

(B) Market Street from its junction with High Street throughout its length to its junction with Upper Dock Street.

The alternative routes will be:
(A) and (B) via High Street, Bridge Street and Skinner Street
The reason for making the order is to allow works to be carried out. The proposed order will be operative from 1 March 2021 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed 1 st March -24th May 2021 for closure A and 31 May-20 August 2021 for closure B. Pedestrian access will be maintained at all times and emergency vehicle access will be made quickly available.
Dated: 22 February 2021
G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (GRIFFIN STREET A MARKET STREET, CASNEWYDD) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2021
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag gyrru ar hyd:
(A) Griffin Street, o'r gyffordd a'r Stryd Fawr ar ei hyd i'r gyffordd ag Upper Dock Street.

(B) Market Street o'r gyffordd a'r Stryd Fawr ar ei hyd i'r gyffordd ag Upper Dock Street

Bydd y llwybrau amgen drwy:
(A) a (B) drwy'r Stryd Fawr, Bridge Street a Skinner Street.
Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw caniatau i waith gael ei wneud. Bydd y gorchymyn a gynigir yn weithredol o 1 Mawrth 2021 a bydd yn aros mewn grym am gyfnod na fydd yn hwy na 18 mis neu hyd nes y bydd y gwaith a gynigir wedi'i gwblhau, pa un bynnag a ddaw gyntaf. Rhagwelir y caiff y gwaith ei gwblhau rhwng 1 Mai - 24 Mai 2021 wrth gau ffordd A a 31 Mai - 29 Awst 2021 wrth gau ffordd B. Cynhelir mynediad i gerddwyr ar bob amser a gwneir mynediad cyflym i gerbydau brys.
?yddiad: 22 Chwefror 2021
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2003887.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices