Search for more Public Notices in your area
Traffic

CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012

Notice ID: NEW2044900

Notice effective from
30th March 2021 to 29th April 2021

GORCHYMYN CYNGOR SIR CEREDIGION (LLEFYDD PARCIO ODDIAR Y STRYD) (CYDGRYNHOI) 2012 HYSBYSIAD AMRYWIO 2021 Adrnn 35C Deddf Rheoleiddio Traffig y Ffyrdd 1984 a Rheoliadau) Gorchmynion Traffig Awduidodau Lleol (Gweithdrein) (Cymru a Lloegr) 1996
HYSBYSIR DRWY HYN fod Cyngor Sir Ceredigion yn unol a'i bwerau o dan adran 35C Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf") wedi penderfynu amrywio Colofn 7 Atodlen 1 a 2 Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Llefydd parcio oddi ar y Stryd) (Cydgrynhoi) 2012 a'i Orchmynion Diwygio dilynol fel y nodir yn Atodlen 1 a 2 yr Hysbysiad hwn sy'n rhestru'r meysydd parcio sy'n cael eu heffeithio ac yn rhoi manylion am y taliadau cyfredol a'r taliadau a fydd yn daladwy pan ddaw'r Hysbysiad hwn i rym. (Nid oes newid i fanylion eraill y Gorchymyn). Daw'r Hysbysiad hwn i rym ar 03/05/2021 a bydd yr amrywiadau a restrir yn y tabl yn dod i rym ar y dyddiad hwnnw. Dyddiedig 31/03/2021. Gwasanaethau Cyfreithiol, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion SA46 0PA.
CEREDIGION COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2012
NOTICE OF VARIATION 2021 Section 3SC Road Traffic Regulation Act 1984 and the Local Authorities' Traffic Orders (Procedure) (England and Wales) Regulations 1996
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Ceredigion County Council pursuant to its powers under section 35C of the Road Traffic Regulation Act 1984("the Act") has resolved to vary Column 7 of Schedule 1 and Schedule 2 of the Ceredigion County Council (Off - Street Parking Places) (Consolidation) Order 2012 and its subsequent Amendment Orders as indicated in the Schedule 1 and 2 to this Notice which lists the car-parks affected and gives details of the current charges and of the charges which will be payable when this Notice comes into force. (All other provisions of the Order remain unchanged). This Notice shall come into force on 03/05/2021 and the variations listed in the table shall become effective on that date. Dated 31/03/2021. Legal Services, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion SA46 OPA.
See table attached below:

Attachments

NEW2044900.pdf Download

Ceredigion County Council

Neuadd Cyngor Ceredigion , Penmorfa , Aberaeron , Ceredigion , SA46 0PA

http://www.ceredigion.gov.uk 01545 570 881

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices