Search for more Public Notices in your area
Traffic

The Council intends, not less than 7 days from 30/03/2021, to make the Ceredigion County Council (B4570 Llangoedmor) [Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021

Notice ID: NEW2044789

Notice effective from
30th March 2021 to 29th April 2021

Cyngor Sir Ceredigion

Mae'r Cyngor yn bwriadu, heb fod yn llai na 7 diwrnod o 30/03/2021, wneud Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (B4570 Llangoedmor) (Gwahardd Traffig Trwodd Dros Dro) 2021 er mwyn gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd yn ei flaen ar hyd y briffordd honno. Cedwir mynediad i gerddwyr. Y llwybr amgen ar gyfer traffig yn mynd tua'r dwyrain o bwynt i'r gorllewin o'r man cau yn Llangoedmor yw teithio i gyfeiriad y gorllewin am oddeutu '/z milltir i'r gyffordd a'r A484. Trowch i'r dde i mewn i'r A484, ag arwyddbost Aberteifi a theithiwch am oddeutu 650 Math i gylchfan Pont-y-cleifion. Dilynwch y drydedd allanfa o'r gylchfan i'r A487, ag arwyddbost Aberystwyth a theithiwch i gyfeiriad y gogledd am oddeutu 614 milltir i'r gyffordd a'r B4333 yn Nhan-y-groes. Trowch i'r dde i mewn i'r B4333, ag arwyddbost Castellnewydd Emlyn a theithiwch am oddeutu 5 milltir i'r gyffordd a'r B4570 yng Nghwm Cou. Trowch i'r dde i mewn i'r B4570, ag arwyddbost Aberteifi a theithiwch am oddeutu 7 milltir i'r pwynt i'r dwyrain o fan cau'r ffordd yn Llangoedmor; ac yn y drefn arall. Cyfanswm llwybr amgen oddeutu 20 milltir. Y bwriad yw y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 12/04/2021 ac y bydd yn parhau arwaith nes bod gwaith hanfodol i ail-wneud y briffordd wedi'i weithredu; gall hyn gymryd oddeutu 4 wythnos. Caiff y Gorchymyn barhau mewn grym am 18 mis.

'/z

614

Ceredigion County Council

The Council intends, not less than 7 days from 30/03/2021, to make the Ceredigion County Council (B4570 Llangoedmor) [Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021 to prohibit any vehicle proceeding along that highway. Pedestrian access maintained. The alternative route for eastbound traffic from a point west of the closure in Llangoedmor is to travel in a westerly direction for approximately 14 a mile to the junction with the A484. Turn right into the A484, signposted Cardigan and travel for approximately 650 yards to the Pont-y-cleifion roundabout. Take the third exit from the roundabout into the A487, sign posted Aberystwyth and travel in a northerly direction for approximately 614 miles to the junction with the B4333 in Tan-y-groes. Turn right into the B4333, signposted Newcastle Emlyn and travel for approximately 5 miles to the junction with the B4570 at Cwm Cou. Turn right into the B4570, signposted Cardigan and travel for approximately 7 miles to the point east of the road closure at Llangoedmor; and vice versa. A total alternative route of approximately 20 miles. It is intended that the Order will come into force on 12/04/2021 and will remain in place until essential works to reconstruct the highway have been implemented; this may take approximately 4 weeks. The Order may continue in force for 18 months.

14

614

Attachments

NEW2044789.pdf Download

Ceredigion County Council

Neuadd Cyngor Ceredigion , Penmorfa , Aberaeron , Ceredigion , SA46 0PA

http://www.ceredigion.gov.uk 01545 570 881

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices