Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NEW2043352

Notice effective from
31st March 2021 to 30th April 2021


DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN I4(I)(A)(FEL Y'l DIWYGIWYD)
LOWER WAUN STREET, BLAENAFON
GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2021
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, nid llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Lower Waun Street, Blaenafon.
Mae'r ffordd amgen ar hyd Lower Waun Street, High Street, Upper Waun Street ac i'r gwrthwyneb.
Mae'r gwaharddiad yn angenrheidiol oherwydd bod gwaith yn cael ei wneud neu fe fwriedir iddo gael ei wneud ar neu yn agos i'r heol i osod ceblau tanddaearol.
Bydd y Gorchymyn arfaethedig mewn grym o 8:00 Ddydd Llun I2fed Ebrill 2021 tan 17:00 Ddydd Mercher I4eg Ebrill 2021 am 3 diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n fwy na 18 mis.
Dyddiwyd: 3lain Mawrth 2021
Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)
LOWER WAUN STREET, BLAENAVON
TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Lower Waun Street, Blaenavon.
The alternative route is along Lower Waun Street, High Street, Upper Waun Street and viceversa.
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to lay underground cables.
The proposed Order will operate from 8:00 Monday 12th April 2021 to 17:00 Wednesday 14th April 2021 for 3 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: 31st March 2021
Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2043352.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices