Search for more Public Notices in your area
Traffic

SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)

Notice ID: NEW2043363

Notice effective from
7th April 2021 to 7th May 2021

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

ADRAN I4(I)(A) (FEL VI DIWYGIWYD)

LOWER WAUN STREET, BLAENAFON

GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2021

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Lower Waun Street, Blaenafon.

Mae'r ffordd amgen ar hyd Lower Waun Street, High Street, Upper Waun Street ac i'r gwrthwyneb.

Bydd y Gorchymyn mewn grym o 8:00 Ddydd Llun I2fed Ebrill 2021 tan 17:00 Ddydd Mercher I4eg Ebrill 2021 am 3 diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n fwy na 18 mis

Dyddiwyd: 7fed Ebrill 2021

Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB

SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)

LOWER WAUN STREET, BLAENAVON

TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Lower Waun Street, Blaenavon.

The alternative route is along Lower Waun Street, High Street, Upper Waun Street and viceversa.

The Order will operate from 8:00 Monday 12th April 2021 to 17:00 Wednesday 14th April 2021 for 3 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Dated: 7th April 2021

Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2043363.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices