Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NEW2043417

Notice effective from
7th April 2021 to 7th May 2021

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN I4(I)(A)(FEL Y'l DIWYGIWYD)

BROAD STREET AC OLD WILLIAM STREET, BLAENAFON

GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2021

HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, nid llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Broad Street ac Old William Street, Blaenafon.

Mae'r IKvybr amgen ar hyd Market Street, Lower Hill Street ac i'r gwrthwyneb.

Mae angen y gwaharddiad oherwydd bod gwaith yn cael ei wneud neu bwriedir gwneud gwaith ar neu ger y ffordd i ddarparu band eang i'r ardal.

Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn gweithredu rhwng 09:00 - 17:00 ar ddydd Sul I8fed Ebrill 2021 am I diwrnod ac unrhyw ddyddiau eraill a dybir yn angenrheidiol mewn cyfnod heb fod yn fwy na 18 mis.

Dyddiedig: 7fed Ebrill 2021

Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)

BROAD STREET AND OLD WILLIAM STREET, BLAENAVON

TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Broad Street and Old William Street, Blaenavon.

The alternative route is along Market Street, Lower Hill Street and viceversa.

The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to provide broadband to the area.

The proposed Order will operate from 09:00 -17:00 Sunday 18th April 2021 for I day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Dated: 7th April 2021

Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2043417.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices