Search for more Public Notices in your area
Traffic

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL

Notice ID: NEW2067933

Notice effective from
28th April 2021 to 28th May 2021

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN (AMRYWIOL FFYRDD) (RHEOLEIDDIO TRAFFIG A CHYFYNGU CYFLYMDER)
GORCHYMYN CYFUNO 2019 (DIWYGIAD RHIF 4)
PARCIO I BOBL ANABL
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn unol a Rheoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdodau Lleol (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1996 a Deddf Rheoleiddio Traffig 1984 (y cyfeirir ati fel "y Ddeddf" o hyn ymlaen), fel y'i diwygiwyd, a Rhan IV Atodlen 9 i'r Ddeddf a'r holl bwerau galluogi eraill ac yn dilyn ymgynghoriad gyda Phrif Swyddog yr Heddlu, yn bwriadu gwneud y Gorchymyn uchod, a diwygio'r cyfyngiadau ar y ffyrdd canlynol:-
TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
(VARIOUS ROADS) (TRAFFIC REGULATION AND SPEED LIMIT)
CONSOLIDATION ORDER 2019 (AMENDMENT NO.4)
DISABLED PERSONS PARKING PLACES
NOTICE is hereby given that Torfaen County Borough Council in accordance with the Local Authorities Traffic Order (Procedure) (England & Wales) Regulations 1996 and the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as "the Act"), as amended, and Part IV of Schedule 9 to the Act and of all other enabling powers and, after consultation with the Chief Officer of Police, propose to make the above Order and to amend the restrictions on the following roads:-

See table attached below:

Symud ymaith y mannau parcio ar rannau o'r ffyrdd a nodir uchod.
Effaith y Gorchymyn hwn fydd diwygio Gorchymyn Cydgrynhoi (Amrywiol Ffyrdd) (Rheoleiddio Traffig a Therfyn Cyflymder) 2019 Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen fydd yn golygu bod yr Atodlenni Map a bennir yn yr Atodlen Gyntaf yn cael eu diwygio a'r Atodlen Map a bennir yn yr Ail Atodlen i'r Gorchymyn hwn yn cael ei gweithredu.
Mae copi o'r Gorchymyn Arfaethedig, Mapiau'n dangos y cyfyngiadau newydd, ynghyd a Datganiad Rhesymau dros gynnig y Gorchymyn ar gael i'w gweld ar lein trwy

https://www.torfaen.gov.uk/cy/RoadsTravel

Parking/ RoadsAndPavements/Roads-And-Pavements.aspx.
Dylid anfon gwrthwynebiadau i'r cynigion yn ysgrifenedig yn nodi'r rhesymau dros eu cyflwyno i'r sawl sydd wedi llofnodi isod erbyn 19 Mai 2021. Dyddiad:28Ebrill202l
Nigel Aurelius, Prif Weithredwr Dros Dro, y GanoKan Ddinesig, Pont-y-pwl NP4 6YB
To remove the parking places on parts of the roads identified above.
The proposed Order shall have the effect of amending the Torfaen County Borough Council (Various Roads) (Traffic Regulation and Speed Limit) Consolidation Order 2019, in that the Map Schedules specified in the First Schedule to the Order shall be amended and the Map Schedule specified in the Second Schedule to the Order shall be implemented.
A copy of the proposed Order, Maps indicating the new restrictions, together with the Statement of Reasons for proposing the Order is available to view online via

https://www.torfaen.gov.uk/

roadsandpavements.
Objections to the proposals should be sent in writing specifying the grounds upon which they are being made to the undersigned by 19 May 2021
Date: 28 April 2021
Nigel Aurelius, Acting Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, NP4 6YB

Attachments

NEW2067933.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices