Search for more Public Notices in your area
Traffic

(CLYFFARD CRESCENT & KINGSMILL TERRACE, ST JULIAN STREET AND RUDRY STREET, NEWPORT)

Notice ID: NEW2072048

Notice effective from
30th April 2021 to 30th May 2021

NEWPORT CITY COUNCIL

(CLYFFARD CRESCENT & KINGSMILL TERRACE, ST JULIAN STREET AND RUDRY STREET, NEWPORT)

(RESIDENTS' STREET PARKING PLACES) ORDER 2021

TAKE NOTICE that the Newport City Council proposes to make the above order under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers the effect of which will be to authorise those parts of the roads specified in the schedule to this notice to be used as parking places for the parking between the hours of 8am and 8pm Monday to Saturday in such positions as are specified in relation to those roads in the said schedule, of vehicles in the ownership or possession of residents who have obtained a permit from the Council for parking their vehicle in accordance with the order and who display the said permit in the vehicle in a conspicuous position.

Full details of these proposals are in the draft order, which together with maps showing the restricted roads and proposed parking bays and a statement of the Council's reasons for proposing to make the order, may be inspected via request to

Conveyancing.Team@newport.gov.uk

or telephone 01633 656656. If you wish to object to the proposals you should send the grounds for your objection in writing to the undersigned by 28 May 2021

NOTE: Details of the Council's permit parking scheme can be found on the Council's website at

www.newport.gov.uk

.

DATED: 30 April 2021 G D Price

Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

SCHEDULE

Part 1.

CLYFFARD CRESCENT

a) Northern side from a point 20.5 metres east of its junction with Caerau Road B4591 in an easterly direction for a distance of approximately 24.3 metres.b) Northern side from a point 75 metres east of its junction with Caerau Road B4591 in an easterly direction for distance of approximately 55.5 metresc) Northern side from a point 5 metres east of its junction with Kingsmill Terrace in an easterly direction for a distance of approximately 27.6 metres.d) Southern side from a point 45.5 metres east of the centreline of the junction of Kingsmill Terrace with Clyffard Crescent in an easterly direction for a distance of approximately 73 metres.KINGSMILL TERRACE

a) North eastern side from a point 7.5 metres north of the junction with Clyffard Crescent in a north westerly direction for approximately 50.8 metres.

Part 2

ST JULIAN STREET

a) Northern side from a point 15.8 metres from its junction with St Woolos Road in a south westerly direction for a distance of approximately 35.6 metres.b) Southern side from a point 27.8 metres from its junction with St Woolos Road in a south westerly direction for a distance of approximately 64.8 metres.Part 3

RUDRY STREET

a) Western side from a point 3 metres from its junction with Tregare Street at the start of the normal kerb height, in a northerly direction for approximately 95.6 metresb) Eastern side from a point 34.5 metres from its junction with Tregare Street in a northerly direction for approximately 11 metresc) Eastern side from a point 63 metres from its junction with Tregare Street in a northerly direction for approximately 11 metresCYNGOR DINAS CASNEWYDD

(CLYFFARD CRESCENT A KINGSMILL TERRACE, ST JULIAN STREET A RUDRY STREET, CASNEWYDD)

GORCHYMYN (MANNAU PARCIO AR Y STRYD I BRESWYLWYR) 2021

HYSBYSIR DRWY HYN bod Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig gwneud y gorchymyn uchod dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'r holl bwerau galluogi eraill, a fydd yn: awdurdodi defnyddio'r rhannau o'r ffyrdd a bennir yn atodlen yr hysbysiad hwn fel mannau parcio ar gyfer parcio rhwng 8am ac 8pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn yn y lleoliadau a bennir mewn perthynas a'r ffyrdd hynny yn yr atodlen, ar gyfer cerbydau sy'n eiddo i neu ym meddiant preswylwyr sydd wedi cael trwydded gan y Cyngor i barcio eu cerbyd yn unol a'r gorchymyn ac sy'n arddangos y drwydded honno yn amlwg yn y cerbyd.

a

a

Mae manylion llawn y cynigion hyn yn y gorchymyn drafft, sydd, ynghyd a mapiau sy'n dangos y ffyrdd sy'n destun cyfyngiadau a'r mannau parcio arfaethedig a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y gorchymyn, ar gael i'w harchwilio ar gais i

Conveyancing.Team@newport.gov.uk

neu drwy ffonio 01633 656656. Os hoffech wrthwynebu'r cynigion dylech anfon eich rhesymau dros wrthwynebu yn ysgrifenedig at yr unigolyn isod erbyn 28 Mai 2021

a

SYLWCH: Mae manylion cynllun parcio trwyddedau'r Cyngor i'w gweld ar wefan y Cyngor yn

www.newport.gov.uk

.

DYDDIAD: 30 Ebrill 2021 G D Price

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

ATODLEN

Rhan 1

CLYFFARD CRESCENT

a) Ar ochr y gogledd o bwynt 20.5 metr tua'r dwyrain o'r gyffordd a Caerau Road B4591 tua'r dwyrain am tua 24.3 metr.a

b) Ar ochr y gogledd o bwynt 75 metr tua'r dwyrain o'r gyffordd a Caerau Road B4591 tua'r dwyrain am tua 55.5 metr.c) Ar ochr y gogledd o bwynt 5 metr tua'r dwyrain o'r gyffordd & Kingsmill Terrace tua'r dwyrain am tua 27.6 metr.d) Ar ochr y de o bwynt 45.5 metr tua'r dwyrain o llinell ganol y gyffordd a Kingsmill Terrace a Clyffard Crescent tua'r dwyrain am tua 73 metr.a

a

KINGSMILL TERRACE

a) Ochr y gogledd-ddwyrain o bwynt 7.5 metr tua'r gogledd o'r gyffordd a Clyffard Crescent tua'r gogledd-orllewin am tua 50.8 metr.

a

Rhan 2

ST JULIAN STREET

a) Ar ochr y gogledd o bwynt 15.8 metr o'r gyffordd a St Woolos Road tua'r de-orllewin am tua 35.6 metr.a

b) Ar ochr y de o bwynt 27.8 metr o'r gyffordd & St Woolos Road tua'r de-orllewin am tua 64.8 metr.Rhan 3

RUDRY STREET

a) Ar ochr y gorllewin o bwynt 3 metr o'r gyffordd a Tregare Street ar ddechrau uchder arferol y cwrbyn, tua'r gogledd am tua 95.6 metra

b) Ar ochr y dwyrain o bwynt 34.5 metr o'r gyffordd a Tregare Street tua'r gogledd am tua 11 metra

c) Ar ochr y dwyrain o bwynt 63 metr o'r gyffordd a Tregare Street tua'r gogledd am tua 11 metra

Attachments

NEW2072048.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices