Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
Licensing

Water Resources (Transitional Provisions) Regulations 2017

Notice ID: NEW2080336

Notice effective from
10th May 2021 to 9th June 2021

£U Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales

Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales

Rheoliadau Adnoddau Dwr (Darpariaethau Troslannol) 2017

Hysbysir trwy hyn, yn unol a Pharagraff 8, Rhan 2 Atodlen Rheoliadau Adnoddau Dw'r CDarpariaethau Trosiannol) 2017 fod cais wedi cael ei wneud i Cyfoeth Naturiol Cymru gan Associated British Ports i drwyddedu gwaith tynnu dw"r oedd yn esempt yn flaenorol. Mae'r cais ar gyfer trwydded lawn i dynnu dw'r o Afon Ebwy yng Nghyfeirnodau Grid Cenedlaethol ST 27864 86985 yng Nghored Basaleg, Casnewydd. Y cynnig yw tynnu dw'r i gyflenwi dociau Casnewydd, drwy'r flwyddyn.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim ar ein cofrestr gyhoeddus ar-lein yn

https://

publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnodau cais isod neu gallwch ofyn am gopi o'r wybodaeth gennym ni. Gallai hyn gymryd amser i'w brosesu a gall y byddwn yn codi tal am hynny.

Os dymunwch ofyn am gopi o gais neu wneud sylwadau arno, rhaid ichi wneud hynny yn ysgrifenedig, gan ddyfynnu enw'r ymgeisydd a'r Cyfeirnod PAN-008378 wrth Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP neu drwy e-bost i

permittingconsultations@naturalresourceswales.gov

. uk erbyn 07/06/2021 fan bellaf.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, gweler adran ymgynghoriadau ein gwefan http:/^natura I resources. wales/?lang=cy neu ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid 0300 0653000 (Dydd Llun-Gwener, 9-5).

Water Resources (Transitional Provisions) Regulations 2017

Notice is hereby given, in accordance with Paragraph 8 Part 2 of the Schedule to the Water Resources (Transitional Provisions) Regulations 2017 that an application has been made to Natural Resources Wales by Associated British Ports to licence a previously exempt abstraction. The application is for a full licence to abstract water from the River Ebbw at National Grid Reference ST 27864 86985 at Bassaleg Weir, Newport. The proposal is to abstract water to supply the Newport docks, all year.

You can see the application documents free of charge, from our on-line public register at

https://

publicregister.naturalresources.wales/. You can search for the documents using the application details below or you can request a copy of the information from us. This may take time to process and there could be a charge.

If you wish to request a copy of the application or comment on it, you must do so in writing, quoting the name of the applicant and Reference Number PAN-008378 to Natural Resources Wales, Permitting Service, Cambria House, 29 Newport Road, Cardiff, CF24 OTP or by email to permittingconsultations@naturalresourceswales.

gov.uk

by no later than 07/06/2021.

For further information please see the consultations section of our website http:/' naturalresources.wales/?lang=en or call our Customer Care Centre 0300 0653000 (Mon-Fri, 9am-5pm).

Attachments

NEW2080336.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices