Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
Licensing

Water Resources (Transitional Provisions) Regulations 2017

Notice ID: HAV2083121

Notice effective from
12th May 2021 to 11th June 2021

Naturiol Cymru Natural Resources Wales
Cyfoeth Naturiol
Cymru
Natural Resources
Wales
Rheoliadau Adnoddau Dwr (Darpariaethau Troslannol) 2017
Hysbysir trwy hyn, yn unol 3 Pharagraff 8, Rhan 2 Atodlen Rheoliadau Adnoddau Dwr (Darpariaethau Trosiannol) 2017 fod y ceisiadau canlynol wedi cael eu gwneud i Cyfoeth Naturiol Cymru i drwyddedu gwaith tynnu dwr oedd yn esempt yn flaenorol.
Cais cyfeirnod PAN-007279, a gyflwynwyd gan Ward Smithies Farms am drwydded lawn i dynnu dwr o ddau bwll yn Fferm Trehill, Hwlffordd, Sir Benfro yng Nghyfeirnodau Grid Cenedlaethol SM 77426 08357 a SM 77566 08037. Y cynnig yw tynnu dwr yn 61 y cyfraddau a'r cyfnodau canlynol i'w ddefnyddio ar gyfer dyfrhau drwy chwistrellu: 55 metr ciwbig yr awr, 933.33 metr ciwbig y dydd a 8,399.97 metr ciwbig y flwyddyn rhwng mis Mai a mis Mehefin yn gynhwysol bob blwyddyn.
Cais cyfeirnod PAN-007283, a gyflwynwyd gan Fwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda am drwydded lawn i dynnu dwr o strata tanddaearol yn Ysbyty Gyffredinol Llwynhelyg, Hwlffordd, Sir Benfro, yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SM 9578916977. Y cynnig yw tynnu dwr yn 61 y cyfraddau a'r cyfnodau canlynol ar gyfer dwr yfed: 90.4 metr ciwbig yr awr, 2,169.0 metr ciwbig y dydd a 23,086 metr ciwbig y flwyddyn, drwy'r flwyddyn.
Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, ar ein cofrestr gyhoeddus ar-lein yn https:/' publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnodau cais uchod, neu gallwch wneud cais am gopi'au o'r wybodaeth gennym. Gallai hyn gymryd amser i'w brosesu a gall y byddwn yn codi tal am hynny.
Os dymunwch ofyn am gopi o gais neu wneud sylwadau arno, rhaid ichi wneud hynny yn ysgrifenedig, gan ddyfynnu enw'r ymgeisydd a'r cyfeirnod wrth Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP neu drwy e-bost i

permittingconsultations@naturalresourceswales.gov

. uk erbyn 09/06/2021 fan bellaf.
Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, gweler adran ymgynghoriadau ein gwefan http:/matura I resources. wales/?lang=cy neu ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid 0300 0653000 (Dydd Llun-Gwener, 9-5).
Water Resources (Transitional Provisions) Regulations 2017
Notice is hereby given, in accordance with Paragraph 8 Part 2 of the Schedule to the Water Resources (Transitional Provisions) Regulations 2017 that the following applications have been made to Natural Resources Wales to licence previously exempt abstractions.
Application reference PAN-007279, submitted by Ward Smithies Farms for a full licence to abstract water from two ponds at Trehill farm, Haverfordwest, Pembrokeshire at National Grid References SM 77426 08357 and SM 77566 08037. It is proposed to abstract water at the following rates and periods for use in spray irrigation: 55 cubic metres an hour, 933.33 cubic metres a day and 8,399.97 cubic metres a year, between May and June inclusive in each year.
Application reference PAN-007283, submitted by Hywel Dda University Health Board for a full licence to abstract water from underground strata at Withybush General Hospital, Haverfordwest, Pembrokeshire, at National Grid Reference SM 95789 16977. It is proposed to abstract water at the following rates and periods for use in potable water: 90.4 cubic metres an hour, 2,169.0 cubic metres a day and 23,086 cubic metres a year, all year.
You can see the application documents free of charge, from our on-line public register at

https://

publicregister.naturalresources.wales/. You can search for the documents using the application reference numbers listed above, or you can request copies of the information from us. This may take time to process and there could be a charge.
If you wish to request a copy of an application or comment on it, you must do so in writing, quoting the name of the applicant and application reference number to Natural Resources Wales, Permitting Service, Cambria House, 29 Newport Road, Cardiff, CF24 OTP or by email to permittingconsultations@naturalresourceswales.

gov.uk

by no later than 09/06/2021.
For further information please see the consultations section of our website http:/^naturalresources. wales/?lang=en or call our Customer Care Centre 0300 0653000 (Mon-Fri, 9am-5pm).

Attachments

HAV2083121.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices