Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (COMMERCIAL STREET, NEWPORT) (TEMPORARY CHANGE IN LENGTH OF DISABLED PARKING BAY) ORDER 2021

Notice ID: NEW2092041

Notice effective from
24th May 2021 to 23rd June 2021

NEWPORT CITY COUNCIL (COMMERCIAL STREET, NEWPORT) (TEMPORARY CHANGE IN LENGTH OF DISABLED PARKING BAY) ORDER 2021
NOTICE Is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) and all other enabling powers has made an order the effect of which is as described in the Schedule below.
The reason for making the order is to ensure public safety by reallocating road space for social distancing purposes. The order will come into operation on 25 May 2021 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the national social distancing requirements cease, whichever is the earlier. Emergency vehicle access will be available.
The order and a map showing the affected roads can be requested by emailing

conveyancing.team@newport.gov.uk

.
SCHEDULE
Part 1 - Suspension
The Newport City Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and On-Street Parking Places) (Civil Enforcement) Order 2019 Schedule 1 shall be suspended and shall have no effect insofar as its provisions relate to Commercial Street ( bay location adjacent to Central View Development and Apartments). The current bay length of 41 metres shall be reduced to 31 metres - a reduction of 10 metres.
Part 2 - No Parking or Waiting At Any Time-For a distance of 10 metres, eastern side of Commercial Street (outside Central View Development and Apartments). The disabled parking bay be reduced in length. Zig-zag markings be installed for 10 metres to prevent obstruction to both car park at Central View Development and Apartments' and the approach to the existing crossing point.
DATED: 24 May 2021
G D Price
Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (COMMERCIAL STREET, CASNEWYDD) (NEWID DROS DRO I HYD Y MAN PARCIO I'R ANABL) 2021 Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd wrth arfer ei bwerau dan Adran 84 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) a'r holl bwerau galluogi eraill, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd yn gorfodi'r hyn a ddisgrifir yn yr Atodlen isod.
Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd wrth arfer ei bwerau dan Adran 84 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) a'r holl bwerau galluogi eraill, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd yn gorfodi'r hyn a ddisgrifir yn yr Atodlen isod.
Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw sicrhau diogelwch y cyhoedd drwy ailddyrannu lie ar y ffordd at ddibenion cadw pellter cymdeithasol. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 25 Mai 2021 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod hyd at o 18 mis neu tan bo'r gofynion cenedlaethol o ran cadw pellter cymdeithasol wedi dod i ben, pa un bynnag fydd gyntaf. Bydd mynediad ar gael i gerbydau brys.
Gellir gofyn am y gorchymyn a map sy'n dangos y ffyrdd yr effeithir arnynt drwy e-bostio

conveyancing.team@newport.gov.uk

.
ATODLEN
Rhan 1 - Atal Dros Dro Bydd Atodlen 1 Gorchymyn Cyngor Dinas Casnewydd (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio ar y Stryd) (Gorfodi Sifil) 2019 yn cael ei atal dros dro ac ni fydd yn cael unrhyw effaith i'r graddau y mae ei darpariaethau'n ymwneud a Commercial Street (y man ger Datblygiad a Fflatiau Central View ). Bydd hyd presennol y bae, sef 41 metr, yn cael ei leihau i 31 metr - lleihad o 10 metr.
Rhan 2 - Dim Parcio nac Aros Ar Unrhyw Adeg -Am bellter o 10 metr, ochr ddwyreiniol Commercial Street (y tu allan i Ddatblygiad a Fflatiau Central View). Y bae parcio i'r anabl i'w leihau o ran hyd. Gosod marciau igam-ogam am 10 metr er mwyn atal rhwystrau i'r maes parcio yn Natblygiad a Fflatiau Central View ac ar y dynesiad i'r groesfan bresennol.
DYDDIAD: 24 Mai 2021
G D Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NEW2092041.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices